Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tje de menschen, die hem vijandig in den weg staan" „(blz. 143). „Heel veel knapen willen dokter worden, „omdat deze de menschen uitkleedt, en op zoo'n wijze „zijn sexueele kijklust kan voldoen" (blz. 143). „Beweging „maakt op het kind den meesten indruk, bereidt hem de „grootste vreugde. Kijk maar eens naar de geestdriftige „gezichten die de jongens zetten als zij op de kermis in „den mallemolen boven op een paard zitten! Wie weet, „of daarbij ook niet heimelijke onbewuste geslachtelijke „opwinding in het spel is, zooals in het bizonder bij het „schommelen en het „hoog-opgeven vóórkomt. Freud „zegt openlijk, dat bij kinderen rhythmische schokken „en bewegingen lustgevoelens opwekken. Het schokken „van een rijtuig, later van een spoortrein, heeft zulk een „betooverenden invloed op oudere kinderen, dat ten „minste alle jongens eens in hun leven conducteur of „koetsier willen worden. Gewoonlijk hebben zij een „begrijpelijke belangstelling voor al wat met spoorwegen „samenhangt en maken dat tot de kern van een uitgezocht „geslachtelijke symboliek" (blz. 140 en 141); Het houden „van Limburger, Harzer en Camembert kaas, of wel van „mispels of van adellijk wild, verraadt innige betrekkin„gen met sexueele ontaardingsverschijnselen" (blz. 43). Ja, het staat er werkelijk; en nu gij dit vernomen hebt zal geen uwer zich er meer over kunnen verwonderen, dat Freud en Stekel en al hun aanhangers overal op homosexualiteit stuiten; niet alleen bij hen, die lijden aan een neurose of een psycho-neurose, maar zelfs bij... . iedereen', dat huns inziens bij alle menschen door de psycho-analyse een stuk „homosexueele voorwerpskeus" kan „aangetoond worden!!

Stekel licht zulks op de volgende wijze toe: „Vrouwen, „die altijd 'door ruzie met de dienstboden hebben, lijden ,,dikwijls aan homosexueele neigingen. Zij nemen gewoonlijk alleen maar mooie dienstmeisjes aan, zij willen „alleen maar jeugdige, weelderige vormen bij zich zien. „Zij zijn dikwijls naijverig op de geslachtelijke vrijheid

Sluiten