Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afleiden, dat de twee vertalers het zéér verblijdend zullen vinden, dat „Freud de sexueele moraal geheel in discrediet heeft gebracht", en dat zij hem hoogelijk zullen vereeren vanwege de pogingen, die hij aanwendde om het begrip „pervers" te vernietigen,

Hoe de gevolgen zullen zijn als de religieuse, ethische en sociale remmen worden afgeschaft, dat kan men nü reeds in vele kringen ten onzent waarnemen; maar nog veel duidelijker openbaren die afgrijselijke gevolgen zich in Rusland! Ik gevoel mij dan ook volkomen gerechtigd de twee vertalers toe te roepen: „Gaat naar de Bolsjewieken, gij onnoozelen; ziet hunne resultaten en wordt wijs". Kunnen zij daartoe besluiten, dan zullen zij ongetwijfeld spoedig leeren inzien, dat het de grootste dwaasheid is om den weerzin, die bij vele ouderen tegen Freud en diens leer bestaat, daaraan toe te schrijven, dat die ouderen zich tot dusver niet ontworstelen konden aan den greep van het.... materialisme\ Dan zullen zij zich er zelfs voor schamen, Freud verheven te hebben tot een ijveraar voor de Idealistische wereldbeschouwing. Deze is immers gegrond op het Geloof aan een ondoorgrondelijk Opperwezen, en daarmede aan de Goddelijke Ideeën, die zoowel in de doode stoffen als in de levende schepselen tot myriaden wonderen verwerkelijkt zijn en nog verder verwerkelijkt zullen worden.

Stekel maakte indertijd deel uit van de „Tafelronde" en wordt door zijn collega Fritz Wittels genoemd „de gelukkigste en meest logische erfgenaam van de Psychoanalyse"; ook wordt van hem beweerd, dat hij „een weergaloos talent bezit op het gebied van droomuitleggen"; ja. hij is zelfs zóó knap, dat hij droomen kan uitleggen, die.... verzwegen worden, zooals uit de volgende aanhaling blijkt „Vaak verzwijgen de vrouwelijke patiënten hunne droo„men, omdat er dikwijls onverhulde erotische betrekkingen tusschen arts en patiënt in vóórkomen". Jammer genoeg, dat Stekel er niet bij gevoegd heeft, hoe hij liet aanlegt zoo iets af te leiden uit een verzwegen droom! Hij

Sluiten