Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds groot genoeg. En het zou nog véél erger worden als Stekel zijn zin kreeg, d.w.z. als bij deze lieden een groote hoeveelheid „verdringing" werd vrijgemaakt met de bedoeling aan de maatschappij een veel gezonder basis te verschaffen! Dan zouden zelfs alle vaders verplicht zijn hun jongens buitenshuis voortdurend te doen bewaken evenals dat in het oude Griekenland noodig was, want dan zou de rem, die nü reeds te zwak blijkt te zijn, vast en zeker heelemaal te kort schieten.

Volgens Wittels is Stekel de meest logische erfgenaam van de Psycho-analyse en bezit hij een weergaloos talent op het gebied van droom uitleggen! Ik daarentegen beschouw hem als de bezitter van een even malle en vuile fantasie als ik ze reeds bij Freud beschreef. Ten bewijze zal ik een paar van de door hem opgeschreven en uitgelegde droomen meedeelen.

I. „Een patiënte droomt: Ik was duizelig en met mijn „zuster en andere menschen klommen wij naar een „hooge kapel. Onderweg ben ik achter gebleven. „Het was donker en wij staken een kaars aan. „Wij zagen nog een kaars staan en namen deze „mee voor 't geval de onze niet voldoende zou zijn. „Wij zijn al zeer hoog; ter hoogte van den Ste„phansdom. Ik wilde omkeeren. Mijn zuster dwong „mij verder te gaan. Eindelijk zagen wij de verdichte kapel; de bisschop had een langen witten „mantel en de menschen, groote en kleine, eveneens".

„Kapel beteekent: vrouwelijke schede. De zuster „is de broeder. De brandende kaars is zinnebeeld „voor het stijf staande mannelijk lid. De twee „kaarsen zijn identiek met (gelijk aan — van „Dieren) twee mannen uit een vorigen droom. Het „belangrijkste affect (gemoedsaandoening — van „Dieren) is: ik wilde omkeeren. Haar broeder „dwong haar voort te gaan. De bisschop en de „overigen in witte mantels bevat exhibitionistische

Sluiten