Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hoe onmogelijk het is een op zich zelf staande hervorming „tot stand te brengen, zonder den grondslag van het „systeem te veranderen. 1)

Dit citaat heb ik voor het laatst bewaard, omdat het afdoend bewijst, dat ik u Freud niet vertoond heb door één of ander spleetje, maar wel in zijn geheel, overzichtelijk en doorzichtelijk, zooals hij wérkelijk is, zooals hij reilt en zeilt.

Evenals alle revolutionairen houdt Freud niet van verbeteren, maar wel van „omwentelen", van: onderste boven gooien en van stuk slaan! Met den aan flarden gescheurden rok bedoelt hij het Godsdienstig onderricht. Zijns inziens moet dit afgeschaft worden! De opvoeding mag zelfs niet gedeeltelijk aan de geestelijkheid toevertrouwd blijven, want de kinderen moeten immers leeren, dat de ziel niet onsterfelijk is en bovendien: dat er wat het wezen betreft, gelijkheid bestaat tusschen mensch en dier\

Freud vindt dat noodig om de kinderen te kunnen wijzen op de ethische plichten, waaraan zij zich als Staatsburgers te houden zullen hebben!

Dat er Godsdienstige ouders bestaan, die zulk een opvoeding voor hunne kinderen niet gewenscht vinden, daarom maalt ,,de Meester" — de geniale Eereburger van Weenen en tevens Curator van de Joodsche Universiteit

1) „Ich halte es für den bedeutsamsten Fortschritt in der Kindererziehung, dass der französische Staat an Stelle des Katechismus ein Elementarbuch eingeführt hat, welches dem Kinde die ersten Kentnisse seiner staatsbürgerlichen Stellung und der ihm dereinst zufallenden ethischen Pflichten vermittelt. Aber dieser Eleraentarunterricht ist in arger Weise unvollstandig, wenn er nicht das Gebiet des Geschlechtslebens mit umschliesst. Hier ist die Lücke, deren Ausfüllung Erzieher und Reformer in Angriff nehmen sollten! In Staaten, welche die Kindererziehung ganz oder teilweise in den Handen der Geistlichkeit belassen haben, darf man allerdings solche Forderung nicht erheben. Der Geistiche wird die Wesensgleichheit von Mensch und Tier nie zugeben, da er auf die unsterbliche Seele nicht verzichten kann, die er braucht, um die Moralforderung zu begründen. So bewahrt es sich denn wieder einraal, wie unklug es ist, einem zerlumpten Rock einen einzigen seidenen Lappen auf zu nahen, wie unmöglich es ist, eine vereinzelte Reform durch zu führen, ohne an den Grundlagen des Systems zu andern", (blz. 158).

Sluiten