Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Jeruzalem — natuurlijk geen zier! Dergelijke ouders acht hij zelfs geheel ongeschikt voor hunne taak! Het besluit ligt dan ook voor de hand, dat hij — evenals de Travailleurs égalitaires, Clara Zedtkin, Bebel, Henriëtte Roland Holst, enz., enz. een voorstander is van Opvoeding van Staatswege, mits.... de Staat bestuurd worde door hem en zijns gelijken, d.w.z. door de zoogenaamde „Vrijzinnigen", „Democraten" en „Socialisten". (Hoe lang zal een groot deel van het publiek zich nog met behulp van deze drie camoufleerende woorden laten bedotten?)

Volgens Freud zou het onderricht schromelijk onvolledig zijn, als het niet het gebied van het geslachtsleven in zich sloot. En natuurlijk zal de „sexueele opheldering" dan op zijne manier verstrekt moeten worden! Natuurlijk zullen de kinderen dan moeten leeren wat Freud voor waar en wetenschappelijk houdt!

In het door Dr. v. Renterghem vertaalde en door de Maatschappij voor goedkoope en goede boeken (Directeur L. Simons) uitgegeven Freud'sche geschrift — „Psycho-analyse" II deelen — staat in het hoofdstuk, hetwelk handelt over het verband, dat er bestaat tusschen de kinderlijke sexualiteit en de perversiteit van homosexueelen, sadisten, enz. allereerst het volgende te lezen: „Wat wij in het leven van de „volwassenen „pervers" noemen, wijkt van het normale „in de volgende opzichten af: I. door het overschrijden „van de soortgrens (de kloof die tusschen mensch en' „dier bestaat)."

Eilieve, Freud, die het klaarblijkelijk noodig vindt het onderwijs in deze „perverse", niet „normale" richting te sturen (de kinderen moeten z.i. immers leeren, dat er „wat het wezen betreft, gelijkheid bestaat tusschen mensch en dier"), is hij óók van plan de kinderen te doordringen met datgene wat verder in het goedkoope en goede boek te lezen staat? Hij liet er immers dit op volgen: „Wat wij in het „leven van de volwassenen „pervers" noemen, wijkt van „het normale (ook nog) in de volgende opzichten af:

Sluiten