Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meeningen over deze reactie loopen nog al uiteen.

Wijnhausen 121) zag bij zijn twee gevallen van pancreascarcinoom geen mydriasis optreden. Schwarz 122) vond het slechts bij de minderheid zijner patienten. Daarentegen zag Glüssner 123) de reactie herhaaldelijk positief uitvallen. Curschmann 124) is er zelfs enthousiast over. Strümpell 125) noemt haar interessant maar nog niet voldoende beproefd voor de kliniek. Mijn eigen ervaringen leidden mij er toe aan deze reactie een practische waarde te ontzeggen. Immers, allereerst vielen mijn dierproeven negatief uit. Een mijner gezonde honden vertoonde een mydriasis, echter bij de andere dieren ontstond noch bij gedeeltelijke, noch bij volledige pancreasextirpatie na indruppeling van adrenaline een pupilverwijding. Van mijne pancreaspatienten gaf alleen no. 5 een positief resultaat; bij andere patienten, inbegrepen de vele diabetici, bleek slechts bij enkelen een positief gevolg verkregen te kunnen worden; dezen hadden echter allen min of meer een struma.

Terloops zij hier verwezen naar den samenhang dien sommigen meenen te zien tusschen het pancreas en de glandula thyreoïdea. Zoo hebben Cohn en Peiser 126) dikwijls bij pancreasziekten storingen der schildklier opgemerkt. Lorand 127) legde in een uitvoerige monographie zijn waarnemingen bij mensch en dier neer. Na extirpatie van de schildklier meent hij gezien te hebben een hypertrophie van de Langerhans'sche eilandjes. Omgekeerd vond hij bij drie honden, bij welke hij het pancreas had verwijderd en die daarna diabetes hadden gekregen, in vergelijking met twee niet diabetische honden van denzelfden leeftijd, verschijnselen van hyperactiviteit van de schildklier, en wel een hypersecretie van de colloïdsubstantie en een aanzienlijke vergrooting van de follikels. Hoe interessant deze waarnemingen op het nog zoo weinig bekende gebied der „insuffisame polyglandulaire" ook zijn, zij geven geen nadere hulp bij de pancreasdiagnostiek.

/ Wanneer wij overgaan tot de verdere bestudeering der abnormale pancreasfuncties, dan staan ons ten dienste het onderzoek der urine, van het bloed, van het duodenaalsap en tenslotte van de faeces, zoowel voor als na een bepaald dieet.

Sluiten