Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pancreaspatiënten nog al rijkelijk veel kristallen bevatten, welke in uiterlijk deden denken aan de z.g.n. doodkistenkristallen.

Behalve het macroscopische, microscopische en chemische faecesonderzoek heeft men nog de faeces te onderzoeken volgens de ferment-methoden. Hiervoor komen in aanmerking de diastasebepaling en de trypsine-aantooning. In normale faeces moeten diastase en trypsine aanwezig zijn; lipase is er niet in aan te toonen. Daaruit volgt, dat het ontbreken van diastase en van trypsine waardevolle verschijnselen kunnen zijn. Het vinden van trypsine als zoodanig is nog niet per se bewijzend voor een dragelijke functioneering van het pancreas, daar ook leucocyten en de colibacillen een tryptisch ferment in staat zijn te leveren. Ook houde men in het oog, ook al is deze kwestie in haar geheel nog niet beslissend opgelost, dat b.v. Schiff, Pachon en Gachet aan het duodenaalslijmvlies een proteolytisch vermogen toekennen. De geheele trypsine-werking is overigens nog niet zoo geheel duidelijk.

Het aantoonen der diastase in de faeces is een der voornaamste en meest gebruikte der onderzoekmethoden. Wijnhausen was de eerste die dit onderzoek in de pancreas-diagnostiek naar voren bracht.

Techniek: Daar bleek, dat vaste faeces slechts weinig en ook zeer wisselend in hoeveelheid, ferment bezit, in dunne faeces de hoeveelheid echter veel meer constant is en ook veel grooter, neemt men dunne faeces. Het ültraat dezer dunne faeces wordt in dalende hoeveelheden (1, 0,5 0,25, 0,1, 0,05, 0,025, 0,01 enz. enz.) bij 5 ccm. 1 o/q amylumoplossing gebracht, zooals reeds op blz. 52 voor de diastasebepaling in de urine is aangegeven.

Volgens Wijnhausen pleit een sterke vermindering van de faeces-diastase voor een pancreasaandoening. Hij baseerde zich zich daarbij op de resultaten bij zijn dierproef verkregen en op klinische waarnemingen. Gemiddeld vond hij 500 eenheden. Waarden beneden 100, volgens Lindemann beneden 200, zouden voor een afwijking pleiten. Wijnhausen's opvattingen werden spoedig gedeeld door Wohlgemuth e. a. Loeb daarentegen en

5

Sluiten