Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekten is het woord apoplexie, dat door velen wordt gebruikt, door anderen weer niet wordt genoemd. Degenen die het woord wel gebruiken willen daar ook nog niet hetzelfde mee zeggen. Voor den eene is pancreasapoplexie een haemorrhagische pancreatitis, voor den andere beteekent pancreasapoplexie enkel en alleen een bloeding in het pancreas zonder meer. Orth, bijv. neemt verder aan, dat de haemorrhagie welke zich bij zulk een haemorrhagische pancreatitis ontwikkelt, onder directen invloed staat van het ontstekingsproces. Dieckhoff is daarentegen van meening, dat de haemorrhagische pancreatitis heel dikwijls is een pancreasbloeding en dat deze bloeding feitelijk de infectie pas begunstigt van het klierweefsel zelf. Rathéry en met hem de meerderheid der Franschen die op dit gebied gewerkt hebben zijn echter de meening toegedaan, dat er een haemorrhagische pancréatitis bestaat, geheel en al onafhankelijk van eventueele haemorrhagieën van het pancreas. Door Seitz en later ook vooral door Heiberg, die beiden een haemorrhagie van het pancreas als een primaire, zelfstandige specifieke pancreasziekte als mogelijkheid aannemen, ofschoon zij hiervoor geen bewijzend geval kunnen aanwijzen, is voorgesteld de oude naam van pancreasapoplexie niet meer te gebruiken maar evenmin die van „acute haemorrhagische pancreatitis"; daarvoor in de plaats wenscht Heiberg den naam van acute haemorrhagische pancreasnecrose, omdat men hier feitelijk allereerst te maken heeft met een meer necrobiotisch dan wel een ontstekingsproces. Fitz's indeeling wordt dan ook van de acute pancreatitis: necrose zonder haemorrhagie, haemorrhagische pancreatitis, (acute haemorrhagische pancreasnecrose, Heiberg), gangraeneuse necrose, en suppuratieve ontsteking.

Verkeerd en op een dwaalspoor leidend is volgens Hesz ook feitelijk de naam van pancreatitis haemorrhagica e.d. voor het bekende ziektebeeld van de pancreas- en vetweefselnecrose. Dit beeld berust immers geenszins meestal op bacterieele oorzaken, maar is waarschijnlijk een fermentatief proces.

Hoe fraai dergelijke benamingen en indeelingen ook zijn, zij geven iets wat in de meeste gevallen geheel en al buiten ons

Sluiten