Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. H., ingekomen 10 Nov. 1917, overleed den 12den d.o.v. Bij deze drie laatste patienten bleek ook het urineonderzoek op suiker negatief. Was bij de eerst beschreven patiente, Mej. v. O. de rectale temperatuur intermitteerend — 37,7 — 39.4, met een polsfrequentie van gemiddeld 120—140; bij de drie andere schommelde de temperatuur tusschen 37.2 en 37.9; met een gemiddelde polssnelheid van 115—120. In alle vier gevallen was de pols klein en week.

Een ander geval van acute pancreatitis verdient wederom een eenigszins uitvoeriger beschouwing wijl deze gepaard ging met een zware zuurvergiftiging — coma — en gevolgd werd door een blijvende genezing.

N°. 5. Op 14 December 1917, 's avonds laat, wordt op de inwendige afdeeling in diep coma ingebracht de drie en dertig jarige kinderjuffrouw Mej. P. Uit de persoonlijke anamnese die later gelukkig kon plaats vinden, licht ik het volgende:

Op den 13 December 1917, 's namiddags te drie uur ongeveer werd patiente plotseling heftig ziek met allerzwaarste pijnen in de maagstreek. Deze pijnaanval duurde ruim drie kwartier en heeft zich daarna nog twee keeren herhaald. De pijn trok naar de buik en naar den rug. Tegen den avond begon zij te braken. Dit braaksel was galachtig van kleur. Het duurde wel tot 's nachts ongeveer drie uur. Patiente schrijft dit braken zelf toe aan het innemen van vier cascarapillen. Zij voelde zich erg slap en naar. Des anderen morgens kon zij zich niet meer verroeren van de buikpijnen die den geheelen dag bleven voortduren. De algemeene toestand verergerde dusdanig, dat zij bediend moest worden. Ook werd overbrengen naar een ziekenhuis noodzakelijk geacht.

Patiente had zich al een maand of twee te voren moe en slap gevoeld. Ook vroeger had zij wel eens zulke erge pijnaanvallen gehad, de voorlaatste nu ruim een jaar geleden, de allereerste voor zes jaren. Toen waren de aanvallen zelfs zeer frequent, soms twee keeren per dag. Het eenige verschil, behalve dan in de heftigheid, met den laatsten en de andere aanvallen was, dat

Sluiten