Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reactie Glucose Aceton ^aceet Eiwit S. G.

zuur

4 X 24 uur

p. o. zw. alk. spoortje (?) afwezig afwezig spoortje 1030

5 X 24 uur

p. o. alk. zw. reductie „ „ „ 1018

Fehling

6 X 24 uur

p. o. „ zw. reductie „ „ afwezig 1026

Fehling

7 X 24 uur

p. o. „ afwezig „ „ „ 1024

De urine werd vervolgens om de drie dagen gecontroleerd, maar bleef volmaakt goed. Alleen een enkel zeer opmerkelijk verschijnsel vond plaats en wel het eerst daags na de operatie, ook den tweeden en den vierden dag p, o. werd het waargenomen. Na toevoeging n.1. van ijsazijn bij de uitvoering der acetonreactie trad dan een grasgroene verkleuring op welke na eenige minuten wederom verdween. Over den aard en de beteekenis van dit verschijnsel heb ik mij geen oordeel kunnen vormen; de chemici, die ik deze urines mede liet onderzoeken, stonden hier ook vreemd tegenover.

En thans betreden wij het terrein van de tegenspraak.

Al zegt Minkowsky ook zeer terecht, dat niet zoozeer de grootte als wel de geaardheid van het teruggelaten stuk pancreas van belang kan zijn voor de verhindering van een glucosurie, toch vormen zich hier groote moeilijkheden. Het zal ietwat vreemd klinken als sommige onderzoekers suiker in de urine zien optreden wanneer nog 3 a 4 gram of zelfs nog aanzienlijk veel meer pancreas over is gebleven, dat, voorzoover het onderzoek het destijds toeliet, normaal bleek en daartegenover b.v. een experiment van Thiroloix, waarbij geen suiker optrad terwijl bij de lijkopening toch slechts l'/2 gram en dan nog sterk sclerotisch, dus ziekelijk pancreas restte. Of nog sterker het in velerlei opzicht merkwaardig experiment van Hédon. Hicdon spoot bij een hond olie in den d.pancreaticus. Twee

Sluiten