Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het vorengaande blijkt derhalve, dat bij den mensch zeer groote verwoestingen in het pancreas, ja zelfs een algeheele vernietiging of, hetgeen practisch hetzelfde kan zijn een algeheele of althans nagenoeg algeheele verwijdering nog niet per se tot glucosurie behoeven te voeren. De waarde van de glucosurie als diagnostisch hulpmiddel wordt daardoor dan ook zeer verminderd. Het is bovendien zoo jammer, dat in zoo tallooze mededeelingen over een ernstig ziek of totaal vervallen pancreas niet gesproken wordt over een eventueel verricht onderzoek van de urine. Laup, om maar een voorbeeld te noemen, beschrijft bv. een geval, dat hij zelfs zes weken lang heeft kunnen vervolgen, en waar post mortem de patholoog-anatoom moest constateeren „vom Pankreas ist auch mikroskopisch keine Spur nachzuweisen." Zoo zijn er niet een, maar honderden aan te wijzen.

Nu heeft men opgeworpen, dat somtijds de glucosurie kan verdwijnen even voor den dood. Inderdaad is dit soms het geval. Thiroloix, Freijhan en meerdere anderen constateerden het. Ook een mijner patienten, die ik ongeveer een jaar lang kon observeeren voor een zwaren diabetes, verloor vijf dagen voor den exitus alle glucose uit de urine. De verklaringen van dit verschijnsel waren velerlei. Zoo als bij de hongerkuur volgens Allan de glucose soms kan verdwijnen — maar weer lang niet altijd zooals de praktijk het leert, — kan men zich indenken dat door het weinig eten in die acute gevallen de glucosurie kan verminderen. Men schreef het ook toe aan het vergevorderde stadium van kachexie bij zulke menschen, in zulk een stadium zou men dan ook geen glucosurie mogen verwachten. Dieckhoff weer meent het te kunnen verklaren door het snelle verloop dat de ziekte kan aannemen, of door optredende complicaties zooals absces of peritonitis. Maar in de boven aangehaalde gevallen was er, althans zeker in den aanvang, van geen kachexie sprake. Bovendien, wat bv. te denken van het volgende geval, door Dieckhoff medegedeeld. Jaren lang had de patiënt diabetes vertoond; het geheele laatste jaar evenwel was er geen spoor van glucosurie meer, ook bij voortdurende controle. De patiënt

Sluiten