Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Ie opleiding der geneeskundigen, met betrekking tot de oogheelkunde in Duiiscliland, hebben toegevoegd, en zulks daarmede belangrijker hebben trachten temaken.— Alle deelen der geneeskunst hebben dan ook hunne bijzondere verzorging noodig, zoo wel het kleinste als het grootste moet niet vergeten worden; en al zijn dan ook onze bijdragen, even als onze talenten, wat al te begrensd, wie zal niet met Vaisiio toestemmen en zeggen: alles te welen is onmogelijk, het is daarom loffelijk eenige zaken regt te kennen. —

Ondertussclien, men lioude het mij ten goede, bijaldien wij voor onze eigene vindingen soms eene te gunstige gedachte hebben opgevat; trouwens, de zoo gelukkige ervaring, die wij bij derzelver gebruik en aanwending daarvan inogten ondervinden, hebben mij allen redelijken grond daartoe gegeven, en doen mij dan ook gelooven, dat dezelve wel eenige opmerking verdienen.

Men onderzoeke dus en oordeele verder, maar neme niettemin deze mijne verhandeling, ter bevordering der kunst en der lijdende menscliheid, met die welwillendheid aan, als wij dezelve, uit liefde tot'de oogen-geneeskunst, hebben opgesteld en alzoo aanbieden; terwijl wij vertrouwen, deze onze toespraak niet gepaster te kunnen besluiten, dan met de volgende regelen van den uitmuntenden Heelmeester en Oculist JeanJeanin, nu reeds zeventig jaren geleden, in de voorrede van zijn werk, uitgesproken: — « L'art de guérir, quoi« que fondé sur un bon nombre de principes vrais et « constants, a encore besoin d'ètre étayé de 1'observa<c tion et de 1'expérience, qui sont les yéritables pierres « de touche a la faveur desquelles nous pouvons distin« guer le vrai du faux; sans elles eet art utile seroit

Sluiten