is toegevoegd aan je favorieten.

Beschouwingen en mededeelingen betreffende de oogheelkunde benevens Een overzigt aangaande de inrigtingen van onderwijs, met betrekking tot de oogheelkunde in Duitschland vertaald volgens Dr. Beger en met aanmerkingen vermeerderd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

La partie de l'oeil, quoique bornée, présente une riche moisson, pour occupcr longtems nombre d'observateurs. janin.

Hoe veel er ook, wanneer men de geschiedenis der oogheelkunde met aandacht gadeslaat, door de eerste Heelkundigen en Oogartsen ter bevordering dezer kunst, en vooral, door het uitvinden van zoo vele doelmatige werktuigen (instrumenta), ter verbetering is voorgesteld en algemeen bekeud geworden; zoo moet men evenwel, wanneer men het geheel overziet en eene juiste vergelijking der vorderingen, welke de oogheelkunde in lateren tijd heeft ondergaan, en vooral wanneer men de wezenlijke verbeteringen , welke dienaangaande ook in het operatieve gedeelte van dit vak, in de laatst verloopene veertig jaren •zijn gemaakt, erkennen, dat dit onderwerp der geneeskunst, door de bemoeijingen en bijdragen van zoo vele uitmuntende artsen van de tegenwoordige eeuw , eene zoodanige volkomenheid heeft verkregen , dat het in wezenlijke verbetering naauwelijks door een ander gedeelte der kunst zal kunnen overtroffen worden.

Het verlangen, hetwelk altijd den beoefenaren der genees- en heelkunst als het ware bezielt, om in hunne

1