Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albbkcht IIaller , Heister en anderen bijgewoond; en waarvan de zoo scherpzinnige JVeener hoogleeraar J. A. Schmidt, in zijne lessen over de ziekten der oogen, gezegd heeft, dat Boerhaave hierdoor zijne ambtgenooten het spoor wilde wijzen, om met lioogeren ernst zich het verzuimde zintuig en de ziekten der oogen aan te trekken. Naderhand deed , voor zoo verre mij bewust is, zulks in Nederland alleen Professor B. S. Albinds, die in 1720, in de plaats van den Hoogleeraar Rau, in het vak der ontleed— en heelkunde te Leijden beroepen, doch in het laatst van zijn leven vervolgd werd. Het blijkt immers uit zijne lessen, volgens de Dictata in Chirurgiam, welke ik in mijne boekverzameling bezit, dat Aibinus toen meer uitgebreid de Morbis oculorum en vooral de Fistula lacrymali, de Cataracta et de Extrac■ tione Cataractae heeft gehandeld; terwijl, zoo als ik dit onlangs herinnerd heb (1) , zulks door Petrus Camper, in het jaar 1768 te Groningen is nagevolgd.

Doctor van Onsenoort, die bij zijn leven dit manuscript bezat, en als wetenschappelijk oog-arts eene buitengewone waarde daaraan hechtte, was het, die over dit handschrift van den grooten Camper aldus gesproken heeft; wij willen zulks hier, om de belangrijkheid van het manuscript, herhalen : « Deze weinig bekende arbeid « van onzen zoo beroemden Landgenoot, die alle blij« ken draagt, door den inhoud en aangehaalde om« standigheden, van echtheid , en welken ik aan de « hooge regering heb voorgesteld voor 's Rijks kosten « te laten drukken, om denzelven aan de vergetelheid

(1) Men vergelijke mijne raadgevende waarschuwing , tot behoud cn bewaring van het gezigt, in 1842 bij S. de Grebber te Amsterdam uitgekomen , bladz. IX en 66.

Sluiten