Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lebben weinigen zich, voor zoo verre mij bekend is, daarin onderscheiden. Wij vermeten ons niet alles daaromtrent te kunnen mededeelen. Dit is evenwel zeker, dat de zoo te regt beroemde geneesheer W. F. Büchner, die, zoo als over bekend is, door zijn geneeskundig handhoek voor beginnende kunstoefenaren, zich niet alleen zeer verdienstelijk heeft gemaakt, maar ook door zijne privaat-lessen en zijn geschrift over de oogontstekingen , alsmede zijne practische kennis en ervaring in dit vak, (men boude bier mijn oordeel ten goede), eene bijzondere onderscheiding verdient.

Ofschoon ik wel is waar, buiten Doctor van Onsenoort voor als nog geene bijzondere melding lieb gemaakt, van hetgeen andere nederlandsche militaire artsen ter bevordering der oogheelkunde hebben bijgedragen, zoo is liet evenwel den Nederlandscben letterlievenden beoefenaren der ophthalmiatrie te wel bekend , hetgeen Alexander , Beckers, Croissant, Donders, Godée , Kerst, Ninaber , Qüarin Willemier , Snabilié en anderen door hunne ooggeneeskundige kennis en ervaring zoowel als letterkundige bijdragen in deze bijzonder gedaan heb ben, en daardoor zich verdienstelijk hebben gemaakt.

Vroeger hebben wij een geschiedkundig overzigt omtrent de heersche'nde en voorkomende oogziekten in Nederland gegeven , en daarin hetgeen , wat weleer aan gaande de oogheelkunst en hare beoefenaren had plaats gehad, naauwkeurig medegedeeld, benevens tabellarische overzigten ten opzigte van 1450 arme en behoeftige ooglijders , door mij gratis behandeld, in vijf tabellen begrepen en dienende tot eene oplithalmologische bijdrage der geneeskundige topographie van Amsterdam; alsmede een overzigt omtrent de operatiën van de

Sluiten