Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien en handdadige hulp moet behandeld en genezen worden, en alzoo als van zelf eene scheiding ondergaat, en dus gedeeltelijk als Medisch en gedeeltelijk als Chirurgisch beschouwd moet worden, en nademaal geen Medicus of Chirurgus op zich zelf, ten minste zoo zij geene Chirurgiae Doctoren zijn, dit vak in zijn geheel kan of mag uitoefenen, zoo is het vreemd, dat men niet Academisch zulk eenen graad, zoo als in andere landen , en wel dien van Medicin—Oculiste, of Oog—Doctor , Oogarts , Ophthulmologiae Doctor verleent , al hetwelk zoowel theoretische kunde als praktische ervaring vordert. Daar het laatste gewis door geene studie alleen te verkrijgen is, en zulks als maar al te waar ook elders aldus begrepen wordt, zoo heeft men ook in andere landen, zoo als wij al reeds aangetoond hebben, door praktische leerscholen behoorlijk daarin voorzien.

In hoe verre intusschen de oogheelkunde een afzon derlijk vak uitmaakt, deswege heeft Doctor van Onsenoort , een zoo beroemd Nederlandsch Oogarts, zich eenigzins dubbelzinnig doen hooren en gezegd: « Of« schoon wij de oogheelkunde afzonderlijk beschouwd « en voorgedragen hebben , zoo willen wij dezelve even« wel daarom niet van het geheel afscheiden. Het is « een tak (even als de verloskunde) van eene en dezelf« de wetenschap, die zoowel den genees— als heel« kundige dient eigen te zijn, om door hem gezamelijk « te worden uitgeoefend 5 doch die slechts, uit hoofde « van deszelfs gewigt en uitgebreidheid, de afzonder« lijke voordragt veroorlooft, zoo niet noodzakelijk « maakt." Het is ondertusschen niet twijfelachtig, als men zijne geschriften geheel overziet, hoe hij over dit

3

Sluiten