Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ofschoon thans wel niemand eene afscheiding in de wetenschap zal wenschen, zoo kan het evenwel niet vreemd zijn, dat diegenen, welke zich op een gedeelte der kunst toeleggen, die in vergelijking van het geheel, hetwelk eene zoo oneindige uitbreiding heeft, en waarom Hippocrates reeds van oordeel was, dat het menschelijk leven te kort was , om dezelve naar waarde te bevatten,— zoo zeg ik zullen sommigen, die een gedeelte daarvan tot een geliefd onderwerp hunner meerdere bemoeijing gekozen hebben, en zich zelfs daartoe meer geschikt bevinden, en zelfs praktisch meer bepaald daarmede bezig houden, daarin ook ongetwijfeld eene meerdere ervaring en zekere volkomenheid moeten verkrijgen, die men zoo te regt zéggen kan, dat te vergeefs bij anderen te zoeken is ; en met overtuiging sprak Fischeu in zijn Klinischer Unterrieht in der Augenheilkunde aldus : TVeit verbreitet sind die Leiden der Augen , weit verbreitet muss auch die Kenntniss zu helfen seyn.

Met reden mag ik wel herzeggen, wie is voor alles geschikt ? Inderdaad welke artsen zijn er en hebben er geleefd , die voor alles evenzeer zich bekwaam hebben getoond ? Een groot geneesheer is maar zeldzaam tevens een uitmuntend heelmeester en nog veel minder een uitstekend operateur y immers dit laat zich niet in eenen arts vereenigen, en hierin onderscheidt zich als van zelf de beoefening en het handdadige der kunst j en daar op deze wijze als van zelf de werkkring van ieder arts wordt aangewezen, zoo brengt zulks ook even gemakkelijk eene doelmatige scheiding voort; daar, zonder het eene vak boven het andere voort te zetten, een ieder zichzelven onderscheidt; terwijl de voortreffelijkste geneesheeren evenzeer zullen

4

Sluiten