Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« bekend is, binnen een zoo kort tijdvak (1) zoo vele « en zulke wezenlijke wijzigingen ondergaan als de uit« neming (Extractie) van de graauwe staar; maar kan « dit ook wel verwondering wekken ? Hebben niet de « grootste heelkundigen van alle natiën de meest moge« lijke zorg tot bare volmaking aangewend ? (2) Ja, men « mag , zonder overdrijving , met bet volle practiscb « bewustzijn van al de nog bestaande gebreken dezer « kunstbewerking, vragen: boe vele genees- en heelkun« dige ontdekkingen hebben wel in zulk eenen korten « tijd eenen zoo hoogen graad van zekerheid en beslist « practiscb nut bereikt? hij alleen, die veelmalen « geopereerd heeft, kan en zal regt levendig gevoe« len, hoeveel verbetering de uitneming der staar nog « behoeft, om zoo geheel weldadig voor het lijden« de menschdom te zijn, als zij dit worden kan; « maar juist deze zal ook met die kunstbewerking « weldra zoodanig ingenomen zijn, (indien hij geen « bloot handwerksman is , of slechts het zoogenaamde « Galeni opes voor oogen heeft), dat zelfs de kleinste « omstandigheid zijne opmerkzaamheid hoeijen, zijnen « onderzoeklievenden geest opwekken en zijn practisch « gevoel op wegen leiden zal, waarop hij het doel van « den onvergetelijken uitvinder eenvoudiger , gemakke« lijker en zekerder hereiken zal." Dat de beschrijving van de heelkundige instrumenten, welke uitgevonden en vooral van die, welke tot gebruik nuttig bevonden zijn, immer als een belangrijke tak der heelkunst is beschouwd geworden, is zeer natuurlijk; naardien dit onderwerp

(1) Daviel bragt haar in het jaar 1743 hot eerst ten uitvoer.

(2) Men zie slechts het groot getal werkeu en verhandelingen orer de uitneming van de staar.

Sluiten