Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen, dat ik mijnen ooglidhouder kan aanbevelen. Bij eene wel begrepene toepassing en aanwending zal tij gewis de voorkeur verdienen, en het meest voldoen.

Het is wel waar, gelijk wij vroeger ook van meening waren, en de meeste operateurs te regt vooronderstellen , dat oogspiegels hunne bezwaren hebben , en dat het beter is, wanneer men de hulp van eenen geöefenden helper verkrijgen kan. De ondervinding van Professor Johannes Mulder stemde hiermede ook overeen; zijn zoon Professor Claas Mdlder heeft over zijnen vader aldus gesproken: « Meermalen hebben wij « onzen vader als oogarts en vooral als operateur der « Cataract hooren roemen, welke operatie hij dan « ook veelvuldige malen verrigt heeft. Het kan dus « niet onbelangrijk zijn, hier de manier opgeteekend « te vinden, welke de onvergetelijke man in dezen « volgde, en zijne denkbeelden omtrent een en an« der te kennen. Gedeeltelijk zullen wij dit doen « volgens de uitmuntende geschiedenis der Cataract— « operatie van den voortreffelijken leerling en opvolger « van mijnen vader, onzen vriend en ambtgenoot S. « Ens (1), gedeeltelijk naar voorhanden zijnde aanleert keningen."

Men leze verder deze voor ons onderwerp belangrijke mededeelingen , alwaar dan ook bladz. 105 gezegd wordt: « Gewoonlijk was het genoegzaam om de ope« ning of verwijdering der oogleden door de vingeren « te bewerkstelligen. In gevalle sterke bewegingen enz. « dit ondoenlijk maakten , dan werd de oogspiegel van

(1) Zie Historia cxtractionis Cataractae (Worc. Fris. 1803). Het boven gezegde wordt aldaar ook bevestigd : cumque inter operationes chirurgicas , quas ab aest. praeceptore peractas vidi, cataractae eUractio frequentissime obvciierit etc. Praef. pag. X.

6

Sluiten