Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor het oog gedrukt wordtj dit is juist hetgeen, waar de oplettendheid van den helper te pas komt, dat men de oogen niet drukt en daardoor de operatie niet bezwaard wordt. De ooglidhouder, dien wij voorstellen en gebruiken, drukt geenszins op den oogbol, hij kan dezen niet drukken.

« Mijn vader zegt, — aldus gaat C. Mdlder voort, — dat « even als bij anderen, bij blindgeborenen dat rollen « der oogen gewoonlijk sterk is; doch wanneer slechts « een oog in zoodanig geval door Cataract is aange« daan , dan zijn die onregelmatige bewegingen niet « zoo aanwezig, waarvan in 1803 althans twee voor« beelden voorkwamen (1). Door het oog , waaraan de « operatie niet geschiedt, met eenen dpek te dekken, <( wordt mede voordeel gedaan."

Indien Professor J. Mdlder met mijuen ooglidhouder bekend was géweest, hij zoude gewis, in dit geval , de bijzondere waarde daarvan hebben erkend, daar hij bij keratonyxis, wanneer die bij kinderen moet verrigt worden, daarvan de nuttigheid zoude hebben kunnen waarnemen (2).

Ik meen als beoefenaar der oog—heelkunst door eene veeljarige praktijk eenige wezenlijke ondervinding opgedaan te hebben, en heb, volgens de verschillende voorgestelde methoden om de graauwe staar (Cataract)

(1) Ens, p. 269.

(2) Overzigt van de voornaamste gevallen , welke in het heel- en vroedkundig akademisch ziekenhuis tc Groningen van den jare 1809 tot aan het einde van het akademisch jaar in 1810 zijn waargenomen door Johannes Mulder, uit de nagelaten papieren uitgegeven met eene uitbreiding uit dezelve enz., en met een levensberigt voorzien door deszelfs zoon Claas Mulder. Met eene plaat. Te Amsterdam bij C. G. Sclpke , 1824.

Sluiten