Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelijk werktuig behandeld worde. In dezen misgreep is wel gedeeltelijk de grond te zoeken van het prijs geven van het oog en deszelfs ziekten aan de misslagen der ruwste empirie en de onwetenheid der kwakzalvers. Zoo was het in Duitsohland, Frankrijk en Engeland, ten tijde van Guillemeau en Taylor (1). Eerst Boer-

(1) Noch Guiixemeau noch Taylor waren kwakzalvers. Het is niet te ontkennen, dat Taylor, door zijne omzwervende reizen, door zijne geruchtmaking, in plaats van zijne waarde te bevorderen hierdoor, in tegendeel, zijne kunst en wetenschappelijke kennis meer verkleind heeft en in minachting werd gebragt, en dat hij. zich gewis, door minder gerucht te maken, meerder had waardig betoond; dan hij bepaalde zich, zoo als bekend is, tot geen bijzonder land, maar was nu in Frankrijk, dan weder in Engeland, ook in Vuitschland, en zoo ook in Nederland. Men leze hier over mijn geschiedkundig overzigt, omtrent de heerschende oogziekten in iYederland. In Duitschland, waar men voorheen, even als elders, met de Heelkunst verre niet op die hoogte was als thans, werd Taylor zeer ongunstig beoordeeld. Men kan hierover lezen het werkje van D. S. E. Eschenbach , gegrundeler Bericht von dern Erfolg der Operationen des englischen Okulisten Iiitter Taylors. Hos tok , 1752; een geschrilt in de daad veel lof van Taylor bevattende; trouwens, blijkbaar opgesteld om hem en zijne operatien in een ongunstig daglicht te stellen. Dat het nogtans toen, even als nu, reeds zoo met een en ander gelegen was, kan men eenigzins uit deu aanhef van gemeld werkje afleiden; immers daar Eschenbacii zijn geschrift aldus begon: » Wenn man den gegenwartigen Zeitlauf, iusofern » sie die Medicin und Chirurgie angeht, mit allen vorigen Zusam» men luilt, und insbesondere sein Augenmerk auf die Menge von » Augenarzten richtet, die sich jezzo nach einander in der Europai» schen welt sehen lassen: so musz man gestehen, dasz dergleichen » sich in den alteren Geschichten mit solchen Umstanden nicht finde: » und dass man daher dasjenige Jahr-hundert nicht unbillig das » Okulisten-Seculum betiteln könne.

Hoezeer dan de geruchtmaking van Taylor zeer af te keuren was, zoo bewees zulks evenwel niet dat hij niet in zijn vak bekwaam en ervaren was, en zoo ook meerder wetenschappelijke kennis

Sluiten