Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

lot eene meer gegronde en rationele ophthalmo-noso-

en bewaring van het gezigt, te regt heeft gezegd — en wel gewis zal een ieder met hem instemmen, dat de kwakzalverij wel altijd heeft bestaan en zal blijven bestaan: » niet omdat de wetten ver•) kcerd zijn; niet omdat er bedriegers in de wereld zijn, — maar, » omdat de menschen willen bedrogen worden; omdat de mensche» lijke dwaasheid van zelve de bevoegden en onbevoegden tot kwak» zalverij aandrijft. Montaigne zeide reeds in 1600: » Les char» latans sont des espéces de plantes qui croissent nalurellement sur » le terrein de la soltise humaine."

Men wete dan ook, dat, hoezeer wg gaarne toestemmen, dat de lessen van Boerhave veel tot het wetenschappelijke der oogen-heelkunde hebben toegebragt, het evenwel later was, dat Taylor zijne praktijk beoefende, en dat men als toen, even zeer als nu, het getal Tan wetenschappelijke oog-artsen wel vergroot vindt, maar de behoefte voor bekwamen en ervaren evenzeer bestond, en zoo ook de beroemden maar zeer enkel waren. Wie sprak dan ook, ten tijde van Boerhave, zoo hoog over zijne toenmaals gegevene lessen, over de ziekten der oogen als men thans doet. Zoude het niet zaak zijn, als de lessen door Boerhave zoo veel ten nutte hebben te weeg gebragt, dat men, hiervan overtuigd, ook verder daarin volhardde , cn dat men, naar vermogen, het zijne bijdroeg, om dezen zoo nuttigen tak der geneeskunst, meer en meer cn zoo veel mogelijk le trachten te bevorderen; en het is dan ook weleer dat de welgezinde Mr. Nicolaas Sinderham , in zijne redevoering over de noodzakelijkheid van orde en zamenleving enz., uitgesproken op den 18deD van Oogstmaand des jaars 1822, bladz. 19, te wel gezegd heeft: » Hij toch » wiens handel cn wandel meer dan die van eenig ander bloot » staat voor de algemeene beoordeeliug, heeft zoo dikwerf moeten » hopen , dat een onpartijdig nageslacht zijne nagedachtenis tegen » de misvorming , beschimping , beschuldiging en vervolging van » zijnen bevooroordeelden, dikwerf ondankbaren tijdgenoot eenmaal » mogte verdedigen en regtvaardigen."

Zoo is het dan ook aldus dat wij hier den zoo kundigen als ervaren Heelmeester Hendrik Ulhoqrn, ook ten voordeele van Taylor, willen laten spreken, en wel waar hij, bij de vertaling in het Nederduitsch van dc Heelkundige onderwijzingen van Laiirkns Heis-

Sluiten