Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewerkingen op cadavers volgens de regelen der kunst te verrigten (1).

In het Groot Hertogdom Meckelenburg Scliwerin is aan geenen arts of operateur de uitoefening der oogheelkunde en het doen van oog—operatien toegestaan , tenzij deze te voren door de geneeskundige commissie over de vereischte bekwaamheden in de ontleed— en heelkunde zij geëxamineerd geworden, en de toelating der Regering bekomen hebbe. Deze toelating wordt openlijk bekend gemaakt (Neuu medicinal Ordnung für Mecklenburg Scliwerin: S. 10 Kap. ü, en Darstellung der Medicinal—Polizei. Gezetzgebung u. s. w. von Dobnblutu , Scliwerin 1834 S. 50).

(1) Het koninklijk Pruisische reglement voor de Staats examina der geneeskundige, bepaalt slechts voor diegenen een examen, welke de toelating als genees- en heelkundige niet hebben verkregen. Het examen bestaat daarin, dat de Examinandus 1°. twee of drie opgaven uit het gebied der anatomie en physiologis van het oog zonder vreemde medehulp schriftelijk uitwerke; 2". eenige kunstbewerkingen van het oog, als van het catavact van de kunstmatige pupil enz. op cadavers volgens de voorschriften der kunst verrigte, de verschillende methoden van operatie aanwijze en de bekendheid met de werktuigen doe blijken: 3°. zijne bedrevenheid in pathologie en therapie van het oog mondelijk bewijzen moet.

Het besluit van de Keizerlijke Oostenrijksche Hofcommissic van den 2den Mei 1818. (Verg. Ferro's Sammlung v. s. 46) vordert van hen, die het diploma als magistri in de oogheelkunde wenschen te verkrijgen, dat .zij gedurende twee heele jaren de voorlezingen over de oogheelkunde bijgewoond en eene kunstbewerking van den graauwen staar onder opzigt van deu Hoogleeraar in de oogheelkunde verrigt hebben.

Sluiten