Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verondersteld wordt in het eene of andere onderwerp eene speciale kennis en bepaalde ervaring te bezitten} dit dan maar al te waar zijnde, boe kan men dan van een' kweekeling in de kunst of een' nog onbedreven en jeugdigen Arts zoo alles onderstellen, eisclien of verwachten. Wij vinden hier voor het minst een onwe dersprekend bewijs voor ons gevoelen; maar wie zal dan ook niet met mij instemmen^ dat in de groote uitgebreidheid geenszins de meeste verdiensten begrepen kan zijn. — En waarom zoude dan eene wetenschap, welke bij de docering niet geheel vereenigd kan worden, bij de beoefening verdeeld zijne waarde kunnen verliezen. — En uit dit oogpunt beschouwd, zoo stellen wij ten minsten ons voor, dat, bij de beoefening 'der geneeskunst, evenzeer als bij het onderwijs, de afzondering der onderscheidene vakken in vele opzigten tot eene meerdere kennis en bekwaamheid zal kunnen leiden; en hoe zal men het anders in ieder vak op de vereischte hoogte kunnen brengen? —

Ondertussclien, wie zoude niet alles, waartoe zijn beroep hem de gelegenheid geeft, ten nutte der lijdenden , — bij aldien bij zich daartoe bekwaam en in staat bevindt, — met zorgvuldigheid en welwillendheid aanwenden, en zich in zijne beroepsbezigheden nuttiger en bekwamer trachten te maken; desniettemin, dergegelijke pogingen behooren ook, indien zij aan het doel zullen beantwoorden, met bekwaamheid te worden vol voerd; want, zonder dat zijn alle ondernemingen, indien men daartoe de oefening niet bezit, hoe welgezind men ook wezen moge, en hoe gaarne men ook helpen wil, niet alleen te vergeefs, maar kunnen nimmer aan het oogmerk van het vak, de herstelling na-

Sluiten