Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKEN

VAN DENZELFDEN

SCHRIJVER,

welke bij den uitgever dezes mede te bekomen zijn.

Buchohn , (W. H. J.) de Hoornvliessteek (.Keratonynis, punctioCorneae). Eene nieuwe Methode, om de Cataract te opereren; beneyens eenige ophelderende verhalen van gedane operatiën. Naar liet Hoogduitsch , met Aantcekeningen vermeerderd, door W. Menseut, Oculist en Stads-Operateur van de Cataract. Amsl. 1812, gr. 8°. f 0,90. Menseux , (W.) Verhandeling over de Keratonynis (punctio Corncae , Hoornvliessteek). Eene uitgevondene kunstbewerking, om de blindheid, welke door de Cataract ontstaat, te genezen, Amst. 1816,

gr. ■ * • / 1>80*

Geschiedkundig Overzigt omtrent de hecrschende en

voorkomende Oogziekten in Nederland, lste Stuk. Amst. 1827,

gr. 8°

Geschiedkundige Verhandeling , over de operatie tot

vorming van eeneu kunstigen Oogappel, benevens de beschrijving eener nieuwe en zekerder manier, om dezelve door eene tweevoudige of dubbele schaar te bewerkstelligen , Amst. 1828, gr. 8°. Met

2 platen • \ • • , • • f..2'20'

Mémoires Ilistoriques sur 1 operation de la pupille ar-

tiflcielle, et description d'une nouvelle Méthode, pour la faire avec plus de sureté au moyen de la diplotomise , Amst. 1S^9, gr. 8°.

Avec deux planches. . . • • •, "

Deze verhandeling heeft, uit hoofde Yan de daarbij afgebeelde dubbele of tweevoudige schaar, een doelmatig Instrument, ter verrigting ook Yan andere heelkundige operatien , door den Auteur Diplotomus genaamd, eene meerdere waarde voor alle beoefenaren der Heelkunst (*). . .

Verhandeling aangaande de uitvinding, het gebruik

en het misbruik der Brillen, benevens algcmceue aanwijzingen, om eencn Bril te kiezen, cn wat men vooral bij het gebruik van denzelven heeft in acht te nemen. Amst. 1831.

Betoog ter overwiging, omtrent eene voorgestelde > er-

eeniging zoo wel als van het doelmatige van de bestaande Scheiding, doch slechts in de uitoefening der bijzondere vakken van Genees-

cn Heelkunst • • • ■ • f > :

Wees toch voorzigtig met de oogen, en doe er niet

te veel aan! eene raadgevende waarschuwing , tot behoud en bewaring van het gezigt. Amst. 1S42. . ...... f 0,JO.

Dit Werkje tot bewaring cn behoud van het Gezigt geschreven, bevat zeer vele wenken en mededeelingen omtrent den invloed die de Spijzen en Dranken, eene drooge, zuivere of vochtige lucht en zoo ook de levenswijze op de gezondheid der Oogen hebben, alsmede waarvoor men zich tot behoud en bewaring van liet gezigt behoort te wachten. Dit voor een ieder nuttig werkje ïsdan ook door de bevoegde Boekbeoordeelaars als een geschrift, hetwelk niet alleen raadgevingen om Oogziekten voortekomen bevat, maar ook , zoo dezelve bestaan, den regten weg tot herstel aanwijst , der aanbeveling zeer waardig geoordeeld.

(•) Zie Vadorl. Lttttrotf. Janotrij i8a9» No. X, bi. xo, VotkbticUuvtog.

Sluiten