Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den algemeenen klinischen toestand, voorts wordt in de tweede (alkalotische) phase sterk zure urine met een hoog ammoniakgehalte geproduceerd, terwyl men hier dan toch een alkalische urine moest verwachten. Tenslotte is gebleken dat gedurende het geheele beloop het koolzuurbindend vermogen van het bloed vrjjwel normaal blijft en hebben directe metingen van de pH geleerd dat de schommelingen van den zuurgraad binnen physiologische grenzen blyven. Slechts terloops zij er op gewezen dat de chloorretentie zonder twijfel mee een factor in de reguleering van het zuurbasenevenwicht is, en aanduidt dat hier een zeer gecompliceerd mechanisme in het spel is.

Bij een zich plotseling ontwikkelende open pneumothorax zullen we, onmiddellijk na haar ontstaan, een gasalkalosis kunnen vinden.

Bij het emphyseem met zijn verminderde elasticiteit van het longweefsel, de starheid van den thoraxwand, zou ook een gasacidosis kunnen optreden. Waar dit proces in tegenstelling tot de zoo juist besproken aandoeningen zeer langzaam tot stand komt, ligt het voor de hand, dat een evenwichtstoestand bereikt wordt, dat naast de toenemende C02-spanning in het bloed ook het bicarbonaatgehalte zal stijgen, dus het quotiënt van deze beiden constant blijft, dus eventueele acidosis volledig gecompenseerd wordt en de pH van het bloed niet verandert, ondanks hyperkapnie.

Geheel hetzelfde vinden we ten slotte bij den lijder aan longtuberculose. Bij weinig uitgebreide processen is gewoonlijk weinig verandering, by uitgebreide processen kan daarentegen een gasacidosis ontstaan, die bij chronische vormen gecompenseerd is, en in een echte ongecompenseerde acidosis kan overgaan, wanneer de uitbreiding van het proces zeer snel toeneemt. Dit is de toestand van ernstige hyperkapnie met zware dyspnoe en cyanose, zooals die herhaaldelijk vlak voor den dood wordt waargenomen. Edoch, men kan bij de tuberculose geen vaste regels opgeven. Want ook bij patiënten met uitgebreide processen wordt door sommige onderzoekers (Cordier en Delore) juist een lichte alkalosis gevonden.

Nog zij vermeld dat bij anoxaemie door Haldane en zjjn medewerkers een alkalosis wordt aangenomen. Deze alkalosis zou het gevolg zijn van de versnelde respiratie, die door het tekort aan

Sluiten