Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dresel en Jacobowits zagen, dat na kalkinjecties het verloop van de adrenaline-bloeddrukcurve zich wijzigde en sneller steeg dan zonder kalkinjecties. K y 1 i n vergeleek den vorm van de adrenaline-bloeddrukcurve weer op dezelfde manier bij patiënten voor en na kalk-atropine-therapie en zag een duidelijke daling.

De directe invloed van den n. vagus en n. sympathicus op het quotiënt K/Ca werd nagegaan door Leites, die bij honden den n. vagus doorsneed, aan den hals of onder het diaphragma en voorts den plexus solaris extirpeerde en den n. splanchnicus doorsneed. Ook op deze wijze werd een sterke evenwiehtsverstoring van het quotiënt bewerkstelligd, welke echter in hoofdzaak aan de verandering van den kalkspiegel te wijten was, vagusdoorsnyding deed dezen spiegel stijgen, splanchnicusdoorsnjjding daarentegen dalen. Een soortgelijk onderzoek deed W o 11 h e i m, hij vond dat prikkeling van den n. splanchnicus na doorsnijding van de n. vagi in het poortaderbloed een relatieve vermeerdering van kalium teweeg bracht en concludeert daaruit, in overeenstemming met de opvatting van Dresel, tot een relatieve vermeerdering van calcium in de weefsels. Vagusprikkeling na splanchnicusdoorsnijding leidde tot het tegenovergestelde resultaat.

Bij tal van ziekten heeft men nu het quotiënt K/Ca bepaald en getracht zoodoende eenig inzicht in den toestand van het vegetatieve zenuwstelsel te krijgen. Allereerst Kylin, die zijn resultaten aldus samenvat, dat velerlei factoren het evenwicht beïnvloeden, waaronder de endocrine klieren een belangrijke plaats innemen — voor het Ca-gehalte werd zulks door Leites onderzocht —. Bij asthma, essentieele hypertensie en veel „functioneele neurosen" zou de K-spiegel stijgen en de Ca-spiegel dalen. Bij diabetes mellitus vond hij in het algemeen juist een stijging van den Ca-spiegel en een onstandvastigheid van het K-gehalte. P. S p i r o vindt bij aandoeningen die met icterus gepaard gaan een hypokaliaemie en een hypercalciaemie; evenals Kylin bij essentieele hypertensie en asthma een stijging van het quotiënt K/Ca, doch in tegenstelling met dezen auteur bij diabetes, mits niet acidotisch, een hypocalciaemie, die echter bij acidosis in hypercalciaemie kan overgaan, terwijl in beide toestanden van den diabetes een hyperkaliaemie gevonden wordt. Deze beide

Sluiten