Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoekers, zoo ook K i s c h, vinden bij insufficientia cordis met oedeem en eveneens bij nierinsufficientie met oedeem, een verlaagd Ca-gehalte en een verhoogd K-gehalte, welke afwijkingen van den norm met de uitgebreidheid van het oedeem geljjken tred houden. Bij gecompenseerde hartgebreken liggen de spiegels binnen de gewone grenzen. K i s c h vond, dat de afwijkingen grooter werden wanneer gedeeompenseerde hartlijders arbeid verrichten.

Echter treffen we ook schrgvers aan, die het met Zonde k's opvattingen niet eens zijn; zoo Jendrassik, die kon aantoonen, dat pilocarpine op een overlevend stuk dundarm hetzelfde effect levert of het milieu al dan niet K' bevat, terwijl het effect van K'-toevoer, wanneer het milieu tevoren geen K' bevatte, het tegenovergestelde is van K'-toevoer aan een milieu, dat tevoren wel reeds K" bevatte. Soortgelijke proeven deed hij met adrenaline en Ca". Voorts de Nito, die uit zgn experimenten tot een tegenovergestelde conclusie kwam en meende dat het kalium juist een sympathicuswerking en het calcium een parasympathicuswerking geeft. Evenzoo Weiss en Benkovits, waarbij zich B a 1 i n t aansluit. Tenslotte Y o 11 m e r, die meent dat, alhoewel de opvattingen van de school van K r a u s juist zouden kunnen zijn, de experimenten of te weinig constant zijn, of schommelingen opleveren, wier uitslagen té gering zijn om de theorie als bewezen te beschouwen.

Nu nog een enkele opmerking over de wederzij dsche betrekking tusschen het K/Ca-quotient en het zuurbasenevenwicht, omdat dit voor mjjn eigen onderzoek, gelijk in het volgende hoofdstuk zal worden meegedeeld, van belang is.

S p i r o geeft op, dat in acidotischen toestand beide spiegels verhoogd zijn en verklaart dit uit de behoefte van het lichaam om z\jn alkali zooveel mogelijk te mobiliseeren. Billigheimer ging den Ca-spiegel na, na intraveneuze injectie van zuur en alkalisch phosphaat, in beide gevallen vond hij een daling van het bloedkalkgehalte en ofschoon hij meent, dat acidosis een kalkverarming veroorzaakt, zegt hij zelf deze veronderstelling niet goed te kunnen motiveeren. Milders (1. c.) vindt b\j patiënten, wier bloedreactie in zure richting is verschoven, den calciumspiegel laag en een wat hooger calciumgehalte, wanneer de pH aan den

Sluiten