Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Fr. Krause). En in dit laatste geval, moeten we dan aannemen, dat, ook al is de affectore baan op eenigerlei wjjze uitgeschakeld, dan toch altijd nog de bloedstroom de verbinding van het centrum met de peripherie onderhoudt en den prikkel voor het uiteindelijk effect levert? Op grond van wat hem uit de literatuur en uit eigen waarneming te dien opzichte bekend was, acht Krause deze laatste mogelijkheid onvoldoende bewezen. Voor het tot stand komen van een vegetatieve functie zjjn receptor en affectore baan noodzakelijk. Experimenteel-physiologisch en -anatomisch heeft hij bewijzen voor zijn opvatting verzameld.

Resumeerende: de waarborgen voor z\jn regelmatig geordend bestaan vindt het individu in de functies van zjjn cellen en organen, in onderling verband afgestemd op de voortdurende behoeften van zijn lichaam en milieu.

Met deze opmerkingen over chemo-regulatie en neuro-regulatie wil ik volstaan, en nu de vraag behandelen in hoeverre zjj de samenstelling van het witte bloedbeeld, de leucocytenformule, beïnvloeden.

Het is geoegzaam bekend, dat ten allen tijde schommelingen in de leucocytenformule, zoowel relatief als absoluut, kunnen voorkomen, schommelingen, die normaal physiologisch zijn en veranderingen, die met beslistheid aan een pathologische reactie te wjjten zyn. Aangezien echter dit vraagstuk enkele jaren geleden uitvoerig werd behandeld door Mas Antariksa Soeriobroto: „Schommelingen in het aantal leucocyten enz." (Leiden 1930), zal ik dit slechts heel kort noemen en mij in het volgende in hoofdzaak bepalen tot den gemeenschappelijken invloed van het vegetatieve zenuwstelsel en het zuurbasenevenwicht op het witte bloedbeeld.

Wanneer men bjj een gezond mensch op verschillende momenten van één etmaal het bloed onderzoekt, dan vindt men steeds wisselende uitkomsten, zoowel wat het totaal aantal der leuc. en ly. (absolute waarde), als wat het percentage der leuc. en ly. (relatieve waarde) betreft. Verschillen worden gevonden, wanneer men de onderzoekingen met korte tusschenpoozen verricht (3 min., 7 min., 10 min., 15 min.). (Doan en Zerfas, E. F. M ü 11 e r,

Sluiten