Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Antariksa S.) en verschillen worden gevonden, wanneer men het bloed met grootere tusschenpoozen onderzoekt („Tagesschwankungen") (Ellermann en Erlandsen, Shaw), zoowel b\j volwassenen als b\j kinderen (Fletcher en Mitchel). Volgens Doan en Zerfas komen binnen 15 min. schommelingen van 100 % voor, en zijn wisselingen van 4000— 8000 en van 6000—12000 nog als physiologisch te beschouwen. Shaw vindt tusschen 0 en 2 uur 's nachts en tusschen 9 en 11 uur 'smorgens telkens een laagste punt, een „eb"; daartusschen valt een hoogste leucocytenwaarde, een „vloed". Er is dus een bepaald rythme te vinden.

Vandaar dus, dat het bloedbeeld, dat door verschillende schrijvers als „normaal" wordt opgegeven, zoo sterk uiteenloopt.

De hier bedoelde schommelingen zijn „onafhankelijk van voedselopname, spierarbeid, lichaamshouding en waarschijnlijk het gevolg van de elkaar steeds kruisende functies van het autonome zenuwstelsel" (M; Antariksa S.).

Vervolgens moeten we dan de „digestie leucocytose" noemen, over het bestaan waarvan men het vroeger algemeen eens was, doch waarvan men tegenwoordig meer en meer terugkomt (M. Antariksa S., Garrey en Butler, Raisky). Laatstgenoemde onderzoekers verklaren een eventueele toename der leuc. uit verhoogden spierarbeid van het digestie-apparaat, zonder dat de aard van het voedsel invloed zou hebben. Aangezien geen eenstemmigheid bestaat — „jedenfalls fehlen zum wirklichen Verstandnis der Verdauungsleukozytose, ihre Existenz angenommen, noch alle Grundlagen", zegt Naegeli —, heb ik veiligheidshalve mijn patiënten zooveel als mogelijk in nuchteren toestand onderzocht.

Voorts de verandering, die het bloedbeeld na spierarbeid ondergaat, waarbij gewoonlijk eerst een lymphoeytaire phase en daarna een leucocytaire phase optreedt (Egoroff, Ackermann en Leb recht, Raisky). Bjj zware inspanning (Marathonloopers) kan het tot een enorme leucocytose (tot 35.000 toe) met sterke linksverschuiving en relatieve lymphopenie komen, als bewjjs dus, dat dit proces als een echte (myelogene) leucocytose moet worden beschouwd in tegenstelling met de verdeelings- of verschuivings-leucocytose, waarbij jonge elementen optreden, de

Sluiten