Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de verschijning van mijn proefschrift voel ik mij gedrongen aan U, Oud-Hoogleeraren, Hoogleeraren, Lectoren en Privaatdocenten van de Philosophische en Medische Faculteit dezer Universiteit, mijn hartelijken dank te betuigen voor het van U genoten onderwijs,

In het bijzonder voel ik mij verplicht aan U, Hooggeleerde Lanz, mijn hooggeschatte Leermeester en Promotor, voor de vele nuttige wenken en vriendschappelijke raadgevingen, die ik in mijnen assistententijd zoo ruimschoots van U mocht ontvangen en voor de warme belangstelling, die ge steeds voor mijn werk aan den dag legdet, zooals mij ook nu weer gebleken is bij het samenstellen van mijn proefschrift.

Ook U beiden, Hooggeleerde Tendeloo en Zeergeleerde Hulst, zeg ik hartelijk dank voor den leerzamen en aangenomen tijd, dien ik onder Uwe leiding in het Boerhaeve-laboratorium heb doorgebracht.

Aan U, Hooggeleerde Treub, mijn hartelijken dank voor de bereidwilligheid, waarmede Gij steeds de deuren Uwer gastvrije kliniek ook na hel beëindigen mijner studies voor mij open gezet hebt.

Ten slotte een woord van dank aan U allen, collegae, aanstaande collegae en operatiezusters, die mij bij mijne proeven en bij het vervaardigen der microphotographieën behulpzaam zijt geweest.

Sluiten