Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak vormden voor de verspreiding van besmettelijke ziekten, maar helt toch over tot het standpunt, dat de gele koorts reeds bestond onder de inboorlingen van Centraal Amerika, toen de Spanjaarden daar voet aan wal zetten.

Agramonte neemt een tusschenstandpunt in. Ook hij beschouwt de beschrijvingen over epidemieën uit den eersten tijd na de ontdekking van Amerika als weinig betrouwbaar, daar eensdeels de fantasie in berichten uit dien tijd in het algemeen een groote rol speelt, aan den anderen kant de feiten dikwijls verdraaid werden voor bepaalde doeleinden. Wel staat volgens hem vast, dat öf in West-Indië öf in West-Afrika de wieg der gele koorts stond. Eigenaardig is, volgens hem, dat de eerste betrouwbare berichten over gele koorts in Amerika (Havana, 1762—1769) samenvallen met den slavenhandel èn met de duidelijkste beschrijving van de gele koorts aan de Afrikaansche kust (epidemie op de Weasel, 1769). De belangrijk grootere emigratie naar Amerika in vergelijking met Afrika is dan, volgens hem, de reden, dat tot zeer korten tijd geleden altijd meer aandacht werd geschonken aan Amerika om de problemen der gele koorts óp te lossen, dan aan West-Afrika, waar, gezien de recente vondsten over het endemisch voorkomen van de gele koorts, deze ziekte misschien reeds eeuwen, zonder dat men het wist, heeft bestaan.

Zien we nu eens onder de oogen, welke motieven pleiten voor den oorsprong van de gele koorts in Amerika, dan leggen de diepgaande historische onderzoekingen van F i n 1 a y zeker het meeste gewicht in de schaal. B é r e ng e r - F é r a u d, die zich ook uitvoerig met het probleem inlaat, beroept zich herhaaldelijk op de autoriteit van F i nI ay. Aan beider publicaties hieromtrent zijn de volgende uitvoerige bijzonderheden ontleend.

Sluiten