Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, n.1. de epidemie van 1635 onder de Fransche immigranten in Guadeloupe, zeggen, dat die gele koorts onder de Caraïbiers bekend was als poulicantina, wat zooveel beteekent als „men slaat mij met roeden", waar de naam coup de barre van afgeleid is. De schrik hiervoor was zoo groot onder de Indianen, dat ze dikwijls hun zieken in den steek lieten en zelfs hun hebben en houden verbrandden om de ziektekiemen te vernietigen.

Du T e r t r e c.s. zeggen, dat ook de Caraïbiers, die de Europeanen zagen lijden aan de gele koorts, van meening waren, dat deze ziekte dezelfde was als hun poulicantina. De naam geeft inderdaad te denken; bovendien toont het optreden van de Indianen wel, dat de ziekte een zeer ernstig karakter droeg.

De Spanjaarden van St. Domingo en Tierra Firme (Colutnbia, Venezuela) noemden de ziekte modorra of modorra pestilencial, welk woord slaperigheid of slaapdronkenheid beteekent.

Zooals reeds tevoren vermeld, identificeert F i n 1 a y de modorra met de cocolitzle. Een passage in de reizen van von Humboldt en Bonpland wordt door F i n1 a y uitgelegd als een bevestiging van zijn opvatting, dat modorra hetzelfde is als gele koorts.

Deze passage luidt als volgt: „De overgeblevenen van de Guanches (de oerbevolking van de Canarische eilanden) kwamen meerendeels om in 1494 ten gevolge van de verschrikkelijke pestilentie, genaamd modorra, die toegeschreven werd aan het groote aantal doode lichamen, dat, blootgesteld aan de lucht, was achtergelaten door de Spanjaarden na den slag van La Laguna."

Op 2 Februari 1494 was Antonio Torre onder zeil gegaan van St. Domingo naar Spanje. Onderweg deed hij de Ca-

Sluiten