Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daat. De tubuli contorti I vertoonen parenchymateuze degeneratie. Hier en daar ziet men hyaline cylinders, minder vaak kalk! cylinders. Er is een gering te veel aan bindweefsel. Rechts is; er ook oedeem van het interstitium. De middelgroote arteriën vertoonen een matige intima verdikking. Er zijn geringe artseriosclerotische veranderingen.

De linker bijnier is ook microscopisch geheel normaal.

Drie ribben zijn bij de obductie uitgenomen. Een vertoont een versche fractuur, een andere een door callusvorming genezen fractuur. De derde rib grenst aan een subpleurale metastase. Nergens is tumorvorming in het bot te zien.

Bespreking.

Bij dezen 34-jarigen patiënt werd op de plaats van de rechter bijnier een imanshoofdgroote tumor aangetroffen, die uit een groot aantal afzonderlijk afgekapselde knobbels is opgebouwd. Deze tumor is vergroeid met de overigens intacte rechter nier, met de flexura colica dextra, de vena cava, de ondervlakte van de lever en de galblaas. De lever, longen en pleura bevatten een groot aantal kleinere knobbels, die in de rechter leverkwab tot een kinderhoofd-groot conglomeraat zijn samengegroeid. De rechter bijnier is niet gevonden. De linkernier en bijnier vertoonen geen tumorvorming. De toestand der wervels is niet vermeld. Er zijn eenige ribfracturen, echter geen metastasen in de ribben.

Microscopisch doen de gezwellen zich voor als een carcinoma, dat is opgebouwd uit vrij groote cellen met goed ontwikkeld korrelig, vaak vervet protoplasma. De kern heeft ongeveer 2—3 maal de diameter van een lymphocytenkern, de diameter van het plasma is gemiddeld iruim IV2 maal 'die van de kerni Deze cellen zijn gerangschikt tot fasciculi, die veelal radiair om de zeer talrijke vaten zijn gericht, ook wel in alveolen zijn gegroepeerd. Het microscopisch beeld vertoont aldus een gelijkenis met bijnierschors en leverweefsel.

In de verschillende gezwellen bestaan uitgebreide bloedingen en necrosen.

De microscopische bouw van den tumor en de samenstelling van de levertumoren uit een groote knobbel rechts en kleinere verspreid, doen een oogenblik de vraag rijzen of men soms te maken kan hebben met een levertumor en wel een carcinoma.

Sluiten