Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich buitengewoon snel en heeft nu een vollen baard, een snor, en een diepe basstem. Zijn spieren zijn zoo sterk ontwikkeld,, dat de meeste volwassenen hem niet aan kunnen. In geestelijk opzicht is hij nog een gewoon kind. Zijn bewegingen zijn onzeker, evenals dit bij alle kinderen van zijn leeftijd het geval is. Ooi: zijn grillen, wenschen en smaken bevinden zich in vol-] komen overeenstemming met zijn leeftijd."

Voor een dergelijke vroegtijdige ontwikkeling zijn in het algemeen verschillende oorzaken gevonden:

le. een schorsgezwel van de bijnier;

2e. een gezwel van de pijnappelklier;

3e. een gezwel van de kiemklieren;

4e. geen duidelijke oorzaak. Deze gevallen kan men opvatten als een gril van de natuur, misschien ook als atavisme.

Bij de differentieeldiagnose van de eerste drie afwijkingen zullen de plaatselijke verschijnselen van de tumoren op den voorgrond gesteld moetèn worden. Verder is van belang, dat schorsgezwellen van de bijnier veel vaker bij meisjes dan bij jongens als oorzaak van vroegrijpheid zijn gevonden en gezweller van de epiphyse uitsluitend bij jongens.

Zoowel in een geval van testistumor als in een geval van Dvariaaltumor gingen de verschijnselen terug na exstirpatie van det; tumor.

Bij de gezwellen van de kiemklieren is dus de inwendige afscheiding van het gezwel de oorzaak van de vroegrijpheid. Hetzelfde is aannemelijk voor de bijnierschorsgezwellen, want dergelijke verschijnselen zijn niet bij andere gezwellen van de bijnier waargenomen. Wat de epiphyse betreft, hier kunnen geheel verschillende gezwelsoorten tot vroegrijpheid aanleiding geven en het is dus waarschijnlijk, dat hier de vroegtijdige ontwikkeling als uitval-verschijnsel moet worden opgevat.

De experimenteele physiologie geeft aan deze beschouwingen steun.

Ovei de gevolgen van castratie zullen wij niet uitweiden. In het algemeen bestaan zij in het niet optreden of verdwijnen der secundaire geslachtskenmerken. (T a n d 1 e r en G r o s s).

Foa (1912), exstirpeerde de epiphyse bij 63 hoenders. Van de 15 dieren, die in léven bleven, vertoonden de hanen, 8—10 maanden na de operatie, een sterke hypertrophie van testikels en kam, terwijl bij de kippen geen verandering was

Sluiten