Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergiftigingsproces vatbaar zijn. Mist het geïnfecteerde individu voor een infectie specifiek aantastbare cellen, dan ontstaat de ziekte niet.

Een ander voorbeeld:

Dringt er een splinter in den vinger, dan kan deze wond en de daarop volgende ontsteking genezen, doch na eenigen tijd kunnen zich de verschijnselen openbaren van een algerneene ziekte, de tetanus. Er treden dan krampen op, die zich over het geheele lichaam kunnen uitstrekken, zoo zelfs, dat de lijder zijn kaken niet van elkaar kan krijgen, dat het slikken bezwaarlijk of onmogelijk wordt en de dood intreedt door kramp van het middenrif, waardoor de ademhaling is belemmerd. Bij de verwonding is de tetanus-bacil in de wond gedrongen, hij heeft zich daar ter plaatse tot een uiterst geringen groei beperkt en zoo goed als zelden dringt hij verder het lichaam in, terwijl het bloed, zoo hij daarmee in aanraking komt, hem snel vernietigt. De tetanus-bacil produceert echter een vergif, dat in het bloed en de zenuwen kan worden aangetoond. Nu zou men meenen, dat hier geen orgaan verder wordt getroffen; dat de veranderde lichaamsvochten de zetel der ziekte zijn; ten onrechte, want een zeer fraaie proef van Wasserjiann leert ons, dat het door den bacil gevormde vergif zich aan de bepaalde zenuwcellen van het ruggemerg en de hersenen heeft gebonden, en dat daardoor de krampen, die het ziektebeeld kenmerkeu, worden opgewekt. Deze proef verdient om haar logischen eenvoud hier vermeld te worden: spuit .men een daarvoor gevoelig proefdier met het vergif van den tetanus-bacil in, dan sterft dit dier, na de bekende verschijnselen van klem te hebben vertoond. Vermengt men het vergif vooraf met een voldoende hoeveelheid van een tot brei gewreven massa der hersenen van een voor tetanus gevoelig proefdier, dan is het mengsel voor elk proefdier vrijwel onschadelijk geworden. Het tetanusgif heeft zich aan de daarvoor specifiek vatbare zenuwcellen uit dit mengsel gebonden: het is geneutraliseerd. Past men dit feit toe op het ziekteproces, dat de infectie met tetanus teweegbrengt, dan ligt het voor de hand aan te nemen, dat ook hier het vergit, dat de bacillen produceeren zich aan de vatbare hersencellen van den lijder heeft gebonden. De normale

Sluiten