Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

functie dier hersenen is daardoor gestoord en de verandering gaf aanleiding tot de verschijnselen van den tetanus.

In gewijzigden vorm geldt dit begrip voor alle infectieziekten. Arond niet de tetanusbacil in het hersenweefsel een aantastbare plek, de ziekte zou zich niet op de bekende wijze openbaren. Nooit is het de ziektekiem alleen, die ziek maakt; evenmin worden door haar zelf onmiddellijk of door haar vergiften de ziekteverschijnselen bepaald. Deze hangen af van het verweer, dat haar de lichaamscellen bieden.

Dit verweer is tegenover denzelfden indringer zeer uiteenloopend voor verschillende celsoorten en voor verschillende organen. Zoo geeft infectie van de long met den gewonen verwekker der longontsteking dikwijls aanleiding tot een typisch koorts verloop. "Worden door dezelfde bacterie ander organen aangetast, b.v. de hersenvliezen of de blinde darm, dan is het koortsverloop geheel anders.

Maar ook van dit bepaalde koortstype, dat voor longontsteking evenals voor andere infectieziekten zoo kenmerkend is, komen talrijke afwijkingen voor. Geen enkele ziekte is er, waarbij niet sommigen der daardoor aangetaste personen een van het gewone type geheel afwijkend koortsbeeld vertoonen, en dit geldt evenzoo voor elk ander ziekteverschijnsel. Voor een groot deel zijn de verschijnselen afhankelijk van het individueele verweer van den lijder. Van daar, dat eenzelfde agens verschillende ziektebeelden in het leven kan roepen, vandaar ook, dat geheel verschillende ziekten zich onder gelijke verschijnselen kunnen voordoen.

Dit natuurlijke, individueelè verweer kan veranderen door de aandoening zelf. De dispositie kan daardoor worden verminderd, vermeerderd en in den aard veranderd. Ziekten, die door het in het lichaam indringen van een vreemde stof — hetzij deze een bacterie of een andere scheikundige stof is — ontstaan, kunnen door de wijze, waarop het individu daarop heeft gereageerd een geheel veranderde wijze van verweer doen ontstaan. Ook dit berust op een gewijzigde functie der cellen, die of zelf voor den afweer dienen, öf daarvoor de stoffen produceeren.

We betreden nu het terrein der immuniteitsleer, een gebied, waaraan de namen van Ehrlich, Metschnikoff, Eoux en von

Sluiten