Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit te sluiten. Elk onderzoek van faeces op verborgen bloed, waarbij de spectroscopie wordt nagelaten, is derhalve onvoldoende.

Wanneer er echter bloed in de faeces aangetoond is, behoeft dit nog niet te bewijzen dat er een bloeding in het maag-darmkanaal heeft plaats gevonden. Er zijn toch velerlei wegen, waarlangs bloedkleurstof in het digesliekanaal kan komen. Is er bloedkleurstof in de ontlasting aangetoond, dan moet in de allereerste plaats worden uitgesloten dat het uit het voedsel afkomstig is. Daarom moet vóór elk behoorlijk faecesonderzoek er nauwgezet voor gezorgd worden, dat vier, vijf dagen van tevoren geen bloedkleurstofhoudend voedsel gebruikt is, dus geen vleesch, geen visch, geen vleeschsaus, geen haematogeen e.d. Eerst dan onderzoeke men de faeces.

BOAS (7) zegt dat het voor het onderzoek op occulte bloedingen niet noodig is dat men den patiënt dagenlang vleesch onthoudt. Men kan van te voren het haemoglobine in het vleesch vernietigen. Daartoe wordt 100—125 gram kalfs- of kippenvleesch fijn gehakt en eenigen tijd geroerd met 100 gram 3% waterstofsuperoxyd. Als het schuimen heeft opgehouden, wordt het vleesch vijf minuten lang op een fijne haarzeef onder de waterleiding duchtig doorgespoeld; vervolgens worden er goedsmakende croquetjes van gemaakt.

Hoewel het zeer goed mogelijk is dat men op deze wijze haemoglobine-vrij vleesch krijgt, meen ik dat de vleeschonthouding toch een meer veiligen en daardoor beteren weg biedt.

Als men dan zeker weet dat het voedsel niet van invloed is op het eventueel vinden van bloedkleurstof,

Sluiten