Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Opmerking-en over den vorm der krommen in verband met de kracht der hartscontractie.

In de onderzoekingen van het physiologisch laboratorium is er meermalen op gewezen, dat het E.K.G. een hulpmiddel zou kunnen opleveren, om de kracht der hartscontractie te beoordeelen. Door sommige onderzoekers is deze uitspraak opgevat in dien zin, dat de hoogte der toppen van het E.K.G. geheel door de kracht der contractie zou worden bepaald Deze opvatting is ongetwijfeld verkeerd. Want reeds in het proefschrift van Vaandrager wordt geschreven (p 98), dat men met het oog op de kracht der systole slechts die E. K. G. met elkaar kan vergelijken, die nagenoeg denzelfden vorm bezitten. „De maat", zoo wordt gezegd, „gaat verloren, zoodra wij twee E.K.G. met elkaar moeten vergelijken, welker vormen uiteenloopen". Een oordeel over de kracht der atypische hartscontracties wordt door hem ook alleen langs een omweg verkregen.

Een aantal onderzoekers neemt het standpunt in, dat het E.K.G. en de hartscontractie gemakkelijk van elkaar scheidbare verschijnselen zijn, zóó zelfs, dat zij in vele gevallen in 't geheel niet met elkaar behoeven samen te hangen. Één van de gronden, waarop zij hun meening steunen, is het verschijnsel, dat men onder sommige omstandigheden een E. K. G. kan schrijven, zonder dat

Sluiten