Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij aannemen, dat de kracht der hartscontractie zeer belangrijk kan worden gewijzigd, zonder dat een noemenswaarde wijziging van het E. K. G. valt op te merken.

Maar even eenvoudig en aannemelijk wordt de verklaring, wanneer wij het kamermechanogram als onbetrouwbaar verwerpen en het E. K. G. als maatstaf voor den aard der hartscontractie aannemen. Want wegens den korteren duur der voorafgaande diastole moet de vulling der kamer bij A5 B5 geringer zijn geweest dan gewoonlijk, terwijl deze bij Ai Bt nog zeer veel kleiner moet zijn geweest. De variaties in polsgrootten kunnen dus weder even gemakkelijk uit de variaties in de hartsvulling als uit de variaties in de kracht der liartscontracties worden verklaard.

Welke van beide verklaringen is de juiste? Of moeten wij misschien aannemen, dat in onze gevallen steeds twee oorzaken hebben samengewerkt om een polsgolf te verkleinen: de vermindering van de kracht der hartscontractie en de geringere vulling der kamer bij het begin der systole ? Wij bezitten op dit oogenblik nog geen voldoende gegevens, om deze vraag tot volledige beslissing te brengen. Daar wij mogen verwachten, dat het nadere onderzoek, dat in het laboratorium plaats grijpt, de twijfelachtige punten tot opheldering zal brengen, achten wij het niet wenschelijk, om daarover thans uit te weiden: wij zullen het voor en tegen der verschillende verklaringen hier dus niet uitvoerig gaan behandelen.

Sluiten