Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the same mechanism as normal sequence. At the same time there is no doubt, that there is a greater resistance to impulses passing across the anricular junction in the reversed than in the normal direction In many cases this reversed contraction does not succeed. We stimulate the ventricles three or four times a second, and the auricles eitlier continue beating at the same rate as before or they follow the ventricle only partially, dropping one beat out of every three or four . .

Ook Cushny1) zag enkele malen deze omkeering der slagorde. Ook hij komt tot de conclusie dat de atriumcontractie het gevolg is van een prikkel uitgaande van de kamer en grondt deze meening op de volgende twee argumenten.

le. Het interval tusschen kamer- en voorkamercontractie is steeds ongeveer gelijk en iets langer dan bij de normale slagorde het interval tusschen voorkameren kamersystole

2®. Als de frequentie der kamer verandert, verandert de frequentie der voorkamer evenveel, zoodat beide gelijk blijven Het is Cushny evenwel niet gelukt den overgang van normale slagorde in omgekeerde slagorde nauwkeurig na te gaan.

Maar deze argumenten komen ons niet afdoende voor. Want al komt de voorkamercontractie later dan de kamersystole, al is het interval tusschen beiden constant, al zijn de frequentieveranderingen der voorkamer gelijk aan die der kamer, dan is daarmede nog geen oorzakelijk verband tusschen beide aangetoond. Immers kunnen voorkamers en kamers volkomen gedissocieerd kloppen en toch met gelijke frequentie. Stellen wij ons voor, dat

') T a P.

Sluiten