Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dedeelde, doen door hare aphoristische kortheid en toevallige bijeenvoeging regt duidelijk de behoefte gevoelen aan eene systematische, en uitgebreide beschrijving van die ziekten, voor welke de invoering van den keelspiegel en zijne verschillende toepassing van zoo groote beteekenis is en moesten tevens de mogelijkheid staven van eene zoodanige beschrijving.

Zij zijn onveranderd behouden en vermeerderd met een aanhangsel over polypen en epithelium-woekeringen in het strottenhoofd, alsmede met eenige rhinoskopische gevallen, (Hoofdst. IX. § 2).

Het verzamelen van de gewigtigste waarnemingen die tot heden toe gedaan zijn, kon des te minder in mijn plan liggen, omdat mijn vriend Dr. f. selemeder dit ondernam in een geschrilt, dat weldra

zal verschijnen ').

Voor die lezers, welke de geschiedenis van den keelspiegel niet naauwkeuriger kennen, heb ik de bekende feiten in Hoofdst. I «Historische inleiding« beschreven.

Ten slotte kan ik slechts dezen wensch uitspreken en de hoop koesteren dat mijn geschril t in zijn nieuwen vorm niet minder dan vroeger in zijn' ouden, zal medewerken tot het doel dat ik in de voorrede voor den eersten druk beoogde.

Praag, De schrijver.

Februarij 1863.

1) Dit geschrift is in den aanvang van liet jaar 1863 verschenen onder den titel „Die Laryngoskopie und ihre Verwerthung fiir die aertzliche Praxis" bij Wilh. Braumiiller. Vebtaleb.

Sluiten