Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1855 heeft de Spanjaard manuel garcia *) zijne schoone waarnemingen met den keelspiegel omtrent de stemvorming, door den druk openbaar gemaakt. Garcia is de eerste geweest, die het instrument met schitterend gevolg bij p h y s i o 1 o g i s c h'e onderzoekingen aangewend en eene naauwkeurige beschrijving gegeven heeft, van de daardoor zigtbaar wordende deelen en van hunne bewegingen.

Voor en na garcia heeft men op verschillende plaatsen het keelonderzoek met den spiegel beproefd, maar het steeds mismoedig weder opgegeven, zonder aan het gewigt van deze onderzoekingsmethode genoegzaam regt te hebben laten wedervaren en de aandacht van het publiek krachtdadig daarop te hebben gevestigd.

Zoo ging het o. a. Dr. avery2), te Londen in 1854- overleden, die zich jaren lang bezig hield met pogingen om de keel en andere verborgen ligchaamsdeelen voor den blik des geneesheers toegankelijk te maken.

Hetzelfde was het geval met l. türck te Weenen, die den keelspiegel gedurende den zomer van 1857 (even zoo als garcia, met zonlicht) bij eenige patiënten zijner afdeeling (voor zenuwziekten) in het ziekenhuis trachtte aan te wenden.

De mededeelingen van liston waren reeds lang in vergetelheid geraakt, garcia's schoone resultaten waren met wantrouwen ontvangen, zelfs regtstreeks betwijfeld en türck had, als vele anderen die vóór hem proeven met den keelspiegel namen (wat mij door de Ileeren Professoren brücke en ludwig was medegedeeld), niettegenstaande hij van eene bevoegde zijde tot het tegen-

1) „Observations on human voice." Philosophical Magazine and Journal of Science. Yol. X p. 218 en Gazette liebdomadaire de médeoine et de chirurgie

16 Nov. 1855. No. 46.

2) Deze mededeeling ben ik sedert den herfst van 1860 verschuldigd aan de welwillendheid van de Heeren weiss en Zoon te Londen. Zij werd mij in 1862 door een vriend en bloedverwant van aveby , den Heer 1 earsly, niet alleen bevestigd, maar de Heer Yeabsly toonde mij ook het oorspronkelijk instrument van avery dat in zijn bezit is: een langwerpig rond vlak spiegeltje met een heft van eenige duimen lang, dat er onder een stompen, door de weekheid van het metaal veranderlijken hoek, aan bevestigd was.

Ook zoude aveby zich van eene bijzondere lamp met een hollen, in het midden doorboorden, reflector bediend hebben.

Sluiten