Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diagnostisch doeleinde, gedurende den zomer door hem gedaan, geheel had laten varen.

Had ik toen geweten, wat ik nu e e r s t v e r n a m, dat hij nl. zijne onderzoekingen gedurende den winter bij gemis van regtstreeks zonlicht in zijne ziekenzalen slechts tijdelijk had gestaakt, zoo zou ik dat opstel in N°. '13 achterwege hebben gelaten, om niet den schijn op mij te laden als had ik door het aanbevelen van den keelspiegel, dat inderdaad gegrond was op proefnemingen bij mijzelven, aanDr. türck de prioriteit willen betwisten, op welke ik overigens nergens aanspraak heb gemaakt. Deze toch komt hem in elk geval ontegenzeggelijk toe."

We en en, den 14den April 1858.

Men ziet het, Dr. türck heeft toen tegenover mij beweerd, hij zou het eerst proeven ter toepassing van den keelspiegel op de diagnose hebben ondernomen en deze (uit gemis aan direct zonlicht) slechts gedurende den winter hebben afgebroken, echter niet gestaakt — en ik heb de v r i e n d e 1 ij k h e i d gehad deze beweringen (die voor Dr. türck het bedenkelijk dilemma bevatten dat hij óf eene onware uitvlugt heeft gebruikt óf een schitterend testimonium paupertatis gegeven heeft, z. d. brief v. Prol. brücke) te laten gelden.

Yerder heb ik Dr. türck de prioriteit toegegeven, wel te verstaan echter slechts die prioriteit, ïwaarop ik nergens aanspraak heb gemaakt» dat hij namelijk (trouwens even als vele anderen) zich vroeger dan ik met den keelspiegel bezig gehouden heeft. Dat bovenstaande verklaring, slechts in dezen zin gegeven en verstaan kon worden, moest ieder duidelijk zijn, die mijne opstellen in het Wien. med. Wochenschr. N°. 13 van 1858 en de latere opmerkingen in N°. 17 en 32 van 1859 met eenige aandacht gelezen heeft.

Maar gesteld, ik had nu eens destijds mijne proefnemingen in plaats van «werkelijk,» uitsluitend op mijzelf genomen, wat zooals van zelf spreekt het geval niet was (zie beneden p. 32) en ik had niet ook de eerste reeks van pathologische gevallen medegedeeld (20 Febr. 1859), waardoor het nut van den keelspiegel voor de praxis voor goed werd aangetoond, (toen er behalve de waarnemingvan semeleder, de twee gevallen van störk en mijne diagnose van

Sluiten