Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke geschriften over ons onderwerp die in 1858 en 1859, het licht hebben gezien.)1)

1) Zie het Zeitsclir. d. Ges. d. Aertz. zu Wien N». 17, 26 April 1858. Verslag van de zitting: „Prof. czeemak hield eene voordragt over den keelspiegel, door proeven toegelicht. De voordragt is reeds den 17dcn April gepubliceerd." — „De eerste geneesheer Dr. tüeck, die reeds in den afgeloopen zomer proeven met den keelspiegel heeft genomen, ten einde eene diagnose te maken bij eenige lijders van zijne afdeeling in het algemeene ziekenhuis, geeft zich. zelf, met beroep op een in N°. 13 van het Wien. med. Wochenschr. van 27 Maart 1858 geplaatst Btuk uit voor den eerste die den keelspiegel met een diagnostisch oogmerk heeft gebruikt, en als eersten stap tot dat gebruik geeft hij eene methode aan , waardoor het nu eerst „(!!)" mogelijk wordt, bij een groot aantal personen het strottenhoofd en de aangrenzende deelen te onderzoeken. Daar zeer vele menschen het sterk aandrukken van den spiegel tegen het zachte gehemelte niet verdragen kunnen, zoo ontziet hij dit laatste zooveel mogelijk, door nl. de tong naar voren te laten uitsteken, waardoor de boven-oppervlakte eene holle sleuf vormt die den spiegel speelruimte geeft. De ademhaling wordt daarbij niet gestoord. Door het vooruitsteken van de tong wordt ook te gelijkertijd het strottenhoofd opgeligt en voor het onderzoek toegankelijk gemaakt. Dikwijls is het goed den spiegel schuins te plaatsen.

De spiegels die hij gebruikt, zijn langwerpig rond en hebben een regten steel, die er onder een stompen en door de buigzaamheid van het metaal veranderlijken hoek aan bevestigd is, met een regt handvatsel hetwelk van dien steel het verlengde uitmaakt. Hij eindigt met de opmerking, dat hij er ver van af is al te sanguinische verwachtingen te koesteren omtrent de toepassing van den keelspiegel in de praktijk. Yan de hier slechts aangestipte methode „(sic!)" van Dr. tüeck zal in dit tijdschrift §ene meer uitvoerige beschrijving verschijnen."

En dit was al wat Dr. tüeck wist te zeggen —opeen tijdstip nog wel, toen ik door mijne proefnemingen de overtuiging van het groote praktische belang van den keelspiegel had verkregen, en die met nadruk openlijk had uitgesproken — op een tijdstip verder, toen ik o. a. reeds had medegedeeld, dat het mij bij mijzelf gelukt was behalve de door gabcia opgenoemde deelen zelfs „de bifurcatie van de trachea en den aanvang der bronchieën te vertoonen" waarbij ik mij op Prof. beücke enDr. elfingeb als ooggetuigen beriep; op een tijdstip eindelijk, toen ik kunstmatige verlichting, een oogspiegel als reflector en keelspiegels van glas of metaal van rondachtig vierkante gedaante ter middellijn van 6—14 W. L. had aan bevolen, met een langen regten steel aan een der afgeronde hoeken vastgeBoldeerd.

Sluiten