Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene fransche vertaling uitgaf van zijne spraktischen Anleitung zur Laryngoscopie« welke; zelf 8—10 maanden na mijne brochure bij engelmann te Leipzig, het licht zag. Een jaar na mijn eerste bezoek kwam eindelijk Dr. türck ook persoonlijk te Parijs, om daarop de door mij begonnen en door Dr. semeleder in den herfst van 1860 voortgezette wijze, eveneens praktische demonstratie's met den keelspiegel te geven.

Ook in Engeland heb ik den keelspiegel trachten bekend te maken en in te voeren.

Na een vlugtig bezoek te Londen in het najaar van 1860, hetwelk ten gevolge had, dat de New Sydenham Society mijne brochure in het engelsch liet vertalen (zie Selected Memoirs 1861), verbleef ik van het voorjaar tot in den zomer van 1862 in Engeland, om dit doel door practische lezingen en talrijke demonstratie's op mij zelf, op gezonden en zieken in de hospitalen, in geleerde genootschappen, in het openbaar en in particuliere kringen te bereiken.

Gelijk vroeger te Parijs, zoo slaagde ik er ook nu te Londen in, om honderde geneesheeren van de bruikbaarheid en de beteekenis des keelspiegels voor de praxis te overtuigen, en velen nader met mijne methode bekend te maken. De mededeelingen van de Ileeren morell mackenzie, die mij reeds in 1859 in Pesth bezocht had, van gibb, den vertaler mijner brochure in het engelsch, sieveking, johnson, durham en anderen zijn daar om te bewijzen, dat ik niet zonder goed gevolg gearbeid heb.

Ik reken mij verpligt hier de welwillendheid en de heusche ondersteuning van den kant mijner engelsche collega's — even als ik dit vroeger van de fransche deed — met dankbaarheid te vermelden.

Of Dr. türck, — gelijk de Weener dagbladen meldden — mij zoo als in alles, ook naar Engeland werkelijk gevolgd is, daarvan heb ik van uit Engeland niets vernomen; daarentegen is dit zeker, dat men de instrumenten van Dr. türck op de wereldtentoonstelling te Londen naast de mijne geplaatst heelt en dat Dr. türck in 1862 eveneens eene engelsche vertaling van zijne laryngoskopische studieën uitgegeven heeft, die mij evenwel nog niet onder de oogen is gekomen.

Sluiten