Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gel, die ingebragt is, met het beeld der door hem wedergegeven deelen zien kan. Dit tweemaal teruggekaatste beeld stemt wat de onderlinge verhouding en de rigting der deelen betreft, volkomen overeen met het voorwerp in de natuur. Ilier vertoont zich dan ook de regter stemband in den spiegel als regter enz.

In plaats van één keelspiegel moet men, hetgeen ik inN°. 1J) en N°. 47 heb voorgesteld, twee onder bepaalde hoeken naast oftegenover elkander geplaatste spiegels gebruiken, wanneer men den gang der stralen van het licht en van het beeld met een bepaald doel meermalen wenscht te breken. (Beginsel van de dubbele spiegels).

liet spreekt van zelf, dat alleen die deelen zich in den spiegel kunnen vertoonen, die vrij en onbelemmerd in de rigting van het oog en van de lichtstralen gelegen zijn.

Het komt dus in het algemeen daarop aan om:

1. de mond-en keelholte van het te onderzoeken individu, ineen behoorlijken stand en in eene geschikte rigting te plaatsen — en dit kan men zoo als bekend is, verkrijgen — al naar omstandigheden min of meer goed, door verschil in houding van den hals en van het hoofd, door bepaalde vrijwillige bewegingen van den waargenomen persoon (als daar zijn plotseling diep inademen, uitspreken van klinkers, vooral van den tweeklank ae, zingen, lagchen enz.) of door mechanische middelen (als: de aanwending van den tongspatel, de tong vasthouden door middel van de met een doek bedekte hand, het verschuiven en fixeren der deelen door een helper 2) enz).

1) Alle op deze wijze aangeduide nommers beteekenen de opstellen die men in de litteratuur op bladz. 10 vinden zal.

2) Het ware ook der moeite waard te onderzoeken, of liet niet mogelijk zijn zou, de plaatselijke prikkeling door middel der electriciteit.die düchenne met kunstenaarsvaardigheid op andere spieren aanwendt., ook op het spierstelsel van de tong, de keel en liet strottenhoofd toe te passen en zoodoende onafhankelijk van den wil der lijders, den vereiscliten stand der deelen te verkrijgen. Wie ooit het leerzame genoegen heeft gehad, duchenne zoo te zien experimenteren en wel voornamelijk op de spieren van het gelaat, hij zal dezen voorslag welligt in vele gevallen der overweging waardig rekenen. Bij diepe narcose (N°. 2) zoude men van de instrumenten een meer uitgebreid gebruik kunnen maken.

Sluiten