Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De massa van den spiegel komt in zoo ver in aanmerking, als liet voor een deel van haar afhangt, hoe lang de spiegelende vlakte dien warmtegraad behoudt, welke haar tegen het beslaan met waterdamp beschut.

Voornamelijk in den eersten tijd der oefeningen met den laryngoskoop, wanneer men nl. nog niet spoedig genoeg den regten stand voor den spiegel weet te vinden, is het hinderlijk als hij te spoedig afkoelt en aanslaat.

Om dit zoolang mogelijk tegen te gaan moet men er om denken, den spiegel zoo sterk te verwarmen, als de patiënt dit maar zonder bezwaar kan verdragen. Is het instrument zeer massief, dan is reeds een geringe warmtegraad voldoende, om het beslaan lang genoeg te verhinderen.

Zoodra de spiegel zijne noodige warmte begint te verliezen, vertoont er zich, het eerst bij de uitademing een beslag van waterdamp, hetwelk echter in het begin bij iedere inademing nog meer of min genoegzaam verdwijnt.

Het verwarmen van den spiegel geschiedt óf door het indompelen in heet water, óf, en dit is verreweg eenvoudiger en beter, doordien men de spiegelende oppervlakte, niet echter den rug, boven eene vlam houdt. Deze vlam mag echter niet walmen.

De stof waaruit de spiegel bestaat is glas of metaal, liefst staal. Metalen spiegels, vooral die van staal, hebben erkende physische voordeelen, daarentegen worden zij, minder zorgvuldig behandeld spoediger beschadigd en zijn zij tevens duurder. De glasspiegels moeten gevat zijn in een metalen montour zoo smal mogelijk, dat bij voorkeur uit een slechten warmtegeleider moet bestaan. De metaalspiegels hebben geen montour noodig, het zoude daarentegen zeker goed zijn om den rug daarvan met een slechten warmtegeleider te bekleeden. Hierdoor zou niet alleen het warmteverlies worden vertraagd, maar men zou hierdoor ook van te voren den spiegel een aanmerkelijk hooger warmtegraad kunnen geven, zonder den patiënt het minst te hinderen.

De steel, die aan den spiegel zelf of aan het montour is bevestigd, moet tamelijk stijf zijn, en tot aan het handvatsel eene lengte bezitten van ongeveer 3 duim. Om een vrij groot aantal

Sluiten