Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit doet men óf met de éénc hand, die dan den steel van den vork vasthoudt, óf, zoo als ik heb voorgesteld, om beide handen vrij te hebben, door den spiegel te bevestigen aan een tusschen de kiezen gehouden mondstuk, of (door een kogelscharnier) aan een om het hoofd gebonden gordel, dien van kramer eenigzins gewijzigd,

uiteinde, dat met koper beslagen is, een geelkoperen knopje draagt, met een vertikaal en met een horizontaal boorgat voorzien, waarin de steel van den vork die den spiegel draagt gestoken en door middel van een schroefje bevestigd kan worden. Wordt de steel in de vertikale opening geplaatst, dan staat hij loodregt op het mondstuk en dan komt de spiegel juist voor het oog te staan, zoo men het mondstuk met het knopje naar buiten van den mondhoek af, in de lengte tusschen de rei der bovenste en die der onderste kiezen schuift (fig. 9). Staat de steel in de horizontale opening, dan kan het mondstuk eenvoudig als heft voor de vork gebruikt alsmede in de hand gehouden en bestuurd worden. Ten einde het mondstuk gemakkelijk tusschen de tanden te kunnen vasthouden, is het 'tbest dit wigvormig te laten toespitsen, zoodat het naar achteren toe aanmerkelijk dunner wordt.

Elk, die door het werken met den oogspiegel met doorboorde verlichtingsspiegels heeft leeren omgaan, zal geene moeite hebben bij hel gebruik van een of ander dezer toestellen. Yoor bijziende personen is de bril van semeleder beter, omdat men in het montour dat hier geen brilglas draagt, dadelijk het geschikte glas kan plaatsen.

komt) wel is waar weg, maar er gaat dan ook dikwijls dit wezenlijk voordeel verloren, dat ten minste de rigting van de ééne gezigtsas, met de as van den verlichtenden straalbundel zamenvalt.

(fig. 5.) of eindelijk, zoo als Dr. semeleder gewoon is te doen aan de boog van eene bril (N°. 5 en 18).

Het mondstuk is eene plaat tot 3 W. duim lang, 6 W. L. breed en 27a W. L. dik, van gewoon hout of van den wortel der Iris florentina, welke plaat op zijde aan haar voorste

Sluiten