Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gezigtsveld van den zelfwaarnemer en dat van deh vreemden waarnemer, gezegd is.

Men brengt zich den keelspiegel zelf in, terwijl men langzaam van voor naar achter voortschuift, en zijn best doet om onder de opgeheven uvula door te komen. Vervolgens ligt men met den rug des spiegels de uvula en het zachte gehemelte eenigzins op, en (heeft men de aanraking van den achterwand van den pharynx leeren verdragen) dan drukt men (wat evenwel niet altijd noodig is) den eenen rand van den spiegel scheef of horizontaal daartegen aan. De regte, niet gebogen, steel komt dan in zijn geheel in een van de mondhoeken te staan.

Uit het beeld dat men verkrijgt, moet men opmaken welke helling en welken stand men aan de spiegelende oppervlakte, tevens ook welke houding en rigting men verder aan de keel en aan dert mond moet geven.

§ 5. "Waarneming van anderen.

Elke wijdloopige uitweiding over de moeijelijkheden, die zich bij verschillende personen opdoen en over hare bestrijding, met haar kleine aanwijzingen tot het onderzoek van bepaalde deelen des strottenhoofds, houd ik, voor zoo verre zij niet op geheel bijzondere kunstgrepen betrekking heeft, en niet verder reikt dan tot hetgeen er noodig is om in het algemeen eene voorstelling te geven van de methode volgens liston en garcia , voor volkomen overbodig en onvoldoende. Ieder toch welke het beginsel van die methode heeft begrepen en genoegzame kennis heelt, zoowel van de wetten der katoptrika, als van de topographie der deelen welke het onderzoek geldt, zal die aanwijzingen beschouwen als iets dat geheel van zelf spreekt, terwijl zij niemand tot een handig keel-onderzoeker kunnen maken, die ze niet praktisch weet uit te voeren en op te volgen.

De vaardigheid hiertoe vereischt, wordt juist niet verkregen door beschrijvingen, die toch altijd gebrekkig zijn en in vergelijking met het oneindig aantal der mogelijke gevallen altijd onvolledig blijven, maar alleen door eigen oefening, of door het afzien van anderen.

Ik zal mij daarom slechts bepalen bij eenige weinige ophelderingen

Sluiten